Op de pagina "Overig" staan diverse zaken vermeld waarmee de Werderbruders zich naast het voetbal bezig houden. Vaak zijn ze minder of niet-voetbal gerelateerd. Zo kun je hier bijvoorbeeld knipsels aantreffen, alsmede andere hobby`s, overige wetenswaardigheden, wetenschappelijke artikelen, maar ook publicaties over onze vereniging of m.b.t. afzonderlijke Werderbruders, evenals  ingezonden stukken, al dan niet van de hand van Werderbruders

Hieronder een stuk van de hand van `veurzitter Glatze`, afkomstig uit ons geheime document `Verleden, Heden en Toekomst van de vereniging Die Werderbrüder aus Groningen`, over het wel of niet bestaan van religie, spiritualiteit en andere dimensies:

Veel moderne geleerden ontkennen het bestaan van religie en spiritualiteit op grond van het feit dat achter alle natuurprocessen op Aarde en in het universum wetmatigheden schuil gaan. Ik stel daar graag de vraag tegenover: waarom kan achter wetmatigheid niet iets veel groters schuilgaan? De wereldberoemde natuurkundige, kosmoloog en wiskundige Stephen Hawking kwam in 2012 uitgebreid in het nieuws met de bewering dat `iets uit niets kan voortkomen` en dacht dat daarmee het niet-bestaan van God eindelijk was aangetoond. Naar zijn stelling zou de big-bang en het ontstaan van het universum tot stand zijn gekomen vanuit de werking van zwaartekracht. “Het ontstaan van het universum is een onvermijdelijke consequentie van de natuurkundige wetten”, aldus de kosmoloog. “Door de zwaartekracht is het mogelijk dat het universum zichzelf creëert uit het niets”, zo stelt Hawking. “Spontane creatie is de reden dat er iets is in plaats van niets, de reden dat het universum bestaat en waarom wij bestaan.” Eerder schreef Hawking nog dat de wetenschap de rol van God bij het ontstaan van het heelal niet helemaal kon uitsluiten. Maar in zijn boek `The Grand Design` (Het Grote Ontwerp) komt hij daar dus op terug. Hawking schreef dit boek overigens samen met de Amerikaanse onderzoeker Leonard Mlodinow.

Echter, als ik Hawking was, zou ik toch iets van mijn eerder ge-uitte twijfel behouden. Ik wil hierbij graag pleiten voor de stelling dat`iets juist niet uit het niets kan ontstaan`. Immers, waar kwam dan die zwaartekracht vandaan? Waar kwam dan de energie vandaan die deze zwaartekracht gecreëerd heeft?? Uit 't "niets"??? Waar kwam de energie vandaan om de oerknal te veroorzaken???? Is deze professor dan soms een "foutje" uit de spontane natuur die zichzelf gevormd/gecreëerd heeft????? Zijn onze emoties dan een `toevallig bijproduct` van die spontane creatie?????? Het zit blijkbaar in de nadenkende mens om creatieve krachten weg te willen cijferen. Wellicht omdat mensen nu eenmaal geen gezag boven zich willen zien… Eigenlijk vind ik het een beetje triest dat een wetenschapper zich zo uitspreekt. God, of de universele kracht of welke naam je er ook aan geeft, valt nu eenmaal niet wetenschappelijk te bewijzen! Het is een entiteit, een kracht. En net zoals energieën als ´liefde´ of ´ideeën´, kun je die wel ervaren, maar niet door zintuigelijke waarneming. Zolang wetenschappers dát niet (willen) snappen, blijft het zinloos dit soort beweringen te doen en met levenloze deeltjesversnellers en moderne astronomische hulpmiddelen nieuwe onderzoeksgebieden proberen te verkennen.

Hoe meer je je verdiept in alle wetmatigheden van het heelal en hoe meer je daarbij inzoomt op kwantumtechnologie, astronomie en ook op neo-wetenschappen als parapsychologie, hoe meer mogelijkheden en aanwijzingen je daarbij aantreft voor het bestaan van ons tot op heden onbekende krachten en andere dimensies. In die richting zou ik ook het proberen aantonen en bestaan van hogere, scheppende krachten en hieraan gelieerd religie willen zoeken. Sowieso vind ik het universum met al zijn wetmatigheden veel te vol zitten met allerlei unieke `toevalligheden`, om er van uit te gaan dat dit alles `spontaan` heeft kunnen ontstaan. Daar moet wel iets dat veel grootser is en veel gecompliceerder in elkaar steekt achter schuil gaan. De verklaring van Hawking kan voor mij simpelweg niet het hele verhaal zijn.

De universele overeenkomst met betrekking tot alle religies is dat alles wat leeft en bloeit naast een vergankelijk, stoffelijk lichaam, ook een spiritueel, onsterfelijk lichaam bezit. Hier zijn verschillende benamingen voor: geest, ziel, astraal lichaam, etc. Daarnaast is de universele overeenkomst van alle wereldreligies dat liefde de enige energiebron is van waaruit goede werken kunnen worden verricht. Het vanuit deze overtuiging hierin willen en kunnen geloven is een derde hier te noemen overeenkomst. Geloven is het enige juiste woord dat de lading dekt. Met je verstand bewijzen kun je het niet. Daar komt bij dat de mensheid door alle tijden heen altijd het `voor`gevoel heeft gehad dat er meer is dan we kunnen zien, horen, voelen, ruiken en verstandelijk kunnen bevatten. Dit `voorvoelen` gaat dieper dan het met nuchter nadenken beredeneren van complexe zaken. Misschien kun je het zelfs een vorm van `kwantum-fysisch denken` noemen. Naar mijn inzien is er vanwege het feit dat religie en spiritualiteit zulke ongrijpbare onderwerpen zijn en de mensheid door alle eeuwen heen heeft geprobeerd toch de vinger achter dit mysterie te krijgen, door de menselijke interpretatie zo`n veelvoud aan religie-beleving ontstaan.

Een God of universele kracht die straft en ingrijpt? En omdat hij dat niet doet, dus niet bestaat? Veel mensen baseren hun ongeloof op deze redenatie. Dat er een hoop verschrikkelijks op deze wereld gebeurd en er veel onrechtvaardigheid bestaat, is een feit. Het in twijfel trekken van het bestaan van een hogere macht omdat er verschrikkelijke dingen gebeuren die niet worden afgewend, zit diep verankerd in veel mensen. Maar om nu te veronderstellen dat er een God of hogere macht is die ingrijpt bij alle ellende in ons`Aards tranendal`gaat behoorlijk ver en trekt het geloven en de religie-beleving naar mijn mening in de `sprookjessfeer`. Toch is deze Godsbeleving door de diverse kerken eeuwenlang uitgedragen. Wie kan nu echt bewijzen dat er een God bestaat die daadwerkelijk ingrijpt bij mis- en wantoestanden? Vanuit welke wetenschappelijke redenatie is te staven dat het om een hogere macht gaat die ingrijpt bij menselijke en maatschappelijke situaties? Een God die bijvoorbeeld ingrijpt bij natuurrampen? Echter, zeker onder invloed van het westerse christendom, is vanuit die `ingrijpende` Godsbeleving en vanuit reeds bestaand heidens bijgeloof, religie in de `sprookjessfeer` terecht gekomen en worden er daarbij zovele voorwaarden aan het oprecht geloven gesteld door de vele diverse kerkstromingen. Daar kwam en komt anno 2013 voor vele geloofsrichtingen nog steeds als extra facet bij, dat er door deze kerken met een rijk scala aan sancties en maatregelen wordt gedreigd, indien men zich niet aan hun voorschriften houdt. Recentelijk nog door de paus, die homofilie afbrand door te zeggen dat het aangaan van meer dan vriendschappelijke relaties door mensen van dezelfde sekse, de maatschappij een tegengestelde dienst bewijst, sterker nog: dat dit de extensie van het bestaan aantast! Als je een overtuigd homo bent en dit gevoel voor de eigen sekse puur en oprecht beleefd, wordt je hierdoor tot in het diepste van je wezen gekrenkt. Maar niet alleen de katholieke kerk, ook de diverse protestantse stromingen moeten hierbij met naam en toenaam genoemd worden en hebben in de loop der eeuwen met `kommer en kwel` gedreigd als men niet leefde naar de wil en voorgeschreven wetten van hun kerk. Alle westerse kerken brachten dit vanuit een visie dat er een God bestaat die op mensen en situaties ingrijpt. `Als je dit of dat niet doet, zwaait er wat!``Alleen de goede schapen onder ons gaan naar de hemel!` Die, met dit soort dreigingen doordrenkte visie, was eeuwenlang in `Schwung` en hield de mensheid in toom. Geen wonder dat de mens, inmiddels deels bevrijd van dit als zeer belastend en zwaar ervaren juk, aanvankelijk niets meer met geloof en religie te maken wilde hebben! Pas recentelijk en onder invloed van nieuwe ontdekkingen en hierdoor ontstane nieuwe inzichten, begint het geloof in hogere machten en andere dimensies, weer enigszins en op totaal andere wijze navolging te vinden. Zou het dan toch waar zijn…? 

Veel ongeloof is eveneens gebaseerd op het ontkennen van het bestaan van historische figuren als Jezus Christus, Mohammed, Boeddha, etc. Maar waarom zouden deze meer dan bijzondere mensen niet op onze mooie planeet hebben rond gelopen? Er hebben in de loop van de geschiedenis zoveel mensen geleefd met hele buitengewone gaven en geweldige inzichten. Gelukkig is dit van alle tijden en zijn ze, weliswaar sporadisch, nog steeds onder ons. Wie weet kon Jezus inderdaad zieken genezen en reeds dood gewaande mensen tot leven wekken. Daarentegen moet ik ruimschoots toegeven dat het over water lopen door Jezus, mij een iets te sterk verhaal lijkt, echter geeft dit verhaal wel aan dat er heel veel symboliek in de oude geschriften terug te vinden is. Zo zie ik ook het beschrevene omtrent het ten hemel varen van Jezus. Hij zal heus niet letterlijk op een wolk hebben gezeten, maar dit dien je mijn inziens in overdrachtelijke zin te lezen: Jezus` geest voer na zijn stoffelijk overlijden ten hemel, of zo je wilt: Jezus` geest ging over naar een andere of volgende dimensie, daar waar we naar mijn overtuiging allemaal terecht komen, na ons stoffelijk overlijden.

Natuurlijk komt ook veel ongeloof voort uit het feit dat mensen er geen tijd meer voor nemen over dit soort zaken na te denken. Velen van ons worden daarvoor te veel en te vaak in beslag genomen door de razende vaart, waan, stress en gekte van alledag. Daar komt bij dat vergankelijke, materiële zaken en een hoop oppervlakkigheid ons meestal het ware zicht ontnemen op spirituele onderwerpen. Verblind als we daarbij worden door `blingbling` en andere `onhebbelijkheden`. Terwijl voor deze onderwerpen eigenlijk uitgebreid de tijd moet worden genomen en dit een mediterende vorm van benadering verdient.

Het Godsbeeld waarvan ik het bestaan probeer te beredeneren is niet het Godsbeeld van westerse kerken. Eveneens gaat het niet om het Godsbeeld van veel Islamitische geloofsrichtingen, die scheppen me voor een groot deel een te agressief Godsbeeld en agressie kan naar mijn mening niets met God te maken hebben. Wellicht moeten we het beeld dat we bij een grote scheppende universele kracht hebben niet God of Allah noemen, maar gewoon de Grote Universele Kracht, die achter alle dingen, wetmatigheden en dimensies schuil gaat en niet met onze `Aardse` ogen is te aanschouwen. Het lijkt me zeer goed mogelijk dat ons inderdaad, zoals de bijbel en veel andere wijze geschriften leren, diverse zaken zijn versluierd en deze pas geopenbaard zullen worden bij onze overgang naar de andere dimensie. Juist omdat we de zaken dan niet meer aanschouwen met `Aardse` ogen, maar met `spirituele` ogen en met ons gehele spirituele wezen. In de parapsychologie wordt hierbij gesproken over een `astraal` of `fijnstoffelijk lichaam`. Dit in tegenstelling tot het `grofstoffelijk lichaam`, waarin we ons bevinden tijdens ons leven op Aarde. Het lichaam als de tempel van onze geest zien, vind ik dan ook een hele mooie benadering.

Wat ik persoonlijk heb ondervonden en wat veel hoop en kracht geeft, is dat je je gelukkig altijd kunt wenden tot deze Universele Krachtsbron. Als je stil wordt en in gebed gaat, wordt er niet alleen door jezelf maar ook door deze Grote Universele Kracht naar je geluisterd. Het geeft je rust, troost en energie en je komt voor jezelf vaak tot betere antwoorden en inzichten. Een goed advies kan zijn om die grote kracht tot wie je je richt in die persoonlijke stilte juist wel `God`, `Heilige Vader` of `Allah` te noemen, want daarmee personifieer je die grote kracht en vergemakkelijkt het de communicatie aanzienlijk, zoals ik zelf heb mogen ervaren. Dat is iets waar alle kerken dus wel goed aan hebben gedaan: de Grote Universele Kracht `God`, `Allah` of `Vader`te noemen en de religiebeleving daarmee heel persoonlijk te maken. Feitelijk kun je deze grote kracht achter alle natuurkrachten en wetmatigheden inderdaad als één grote, scheppende vader zien, waaruit alles en iedereen is voortgekomen en waarvan we tevens allemaal deel uit maken. Die grote universele kracht bevindt zich overal om ons heen en zit tevens in onszelf. We kunnen het altijd aanboren, tenminste als we daar voor open willen staan.

De deeltjesversneller van CERN in Zwitserland, ligt momenteel stil in verband met een twee jaar durend onderhoud. Er worden magneten en andere onderdelen geplaatst die ervoor gaan zorgen dat deeltjes straks met een nog hogere snelheid op elkaar kunnen botsen. Ik doe de voorspelling dat onder invloed van dit soort experimenten, maar ook vanwege doorbraken in onderzoeken op terreinen als parapsychologie en kosmologie, wij totaal nieuwe inzichten zullen verkrijgen in veel wetenschapsrichtingen. Religie en spiritualiteit zullen hierop ook anticiperen en mee evolueren, zoals ze dat al eeuwen doen. Verdwijnen zullen ze zeker niet, want daarvoor is en blijft bij de mens het onderhuidse vermoeden van het bestaan van grootse krachten en andere dimensies te sterk. Eén gegeven blijft recht overeind staan: we ontdekken steeds meer, maar ervaren daardoor tegelijkertijd dat er nog veel meer is dat we niet weten. Derhalve zal het raadsel en grote mysterie van de religie en spiritualiteit nooit geheel ontrafeld worden. Naar ik vrees ook niet bij onze aankomst in de andere dimensie, want er is altijd `een laag achter de huidige laag`, er is altijd meer.

`Goddelijk deeltje`:

Er is nog meer hoop: het `Goddelijk deeltje` in het heelal is bijna gevonden. Voor meer info klik op onderstaande link: 

http://www.nu.nl/wetenschap/2757699/goddelijk-deeltje-in-heelal-bijna-gevonden.html

`Wetenschap zoekt God`:

Jawel, er is hoop. Neutrino`s vliegen sneller dan het licht en wetenschappen als quantumfysica en parapsychologie vangen glimpen op van een mogelijk bestaan van `andere werelden`. Steeds meer wetenschappers ontdekken de spirituele dimensie. Lees meer via:

http://nl.odemagazine.com/doc/0021/wetenschap-zoekt-god/

`De toekomst van het internet`:

Betreft interessant artikel over de technologische ontwikkeling van internet en de geneugten hiervan ten dienste van de maatschappij over 10 jaar na nu! De toekomst is gisteren al begonnen. Het duurt niet lang meer of we veranderen thuis de kleur van een muur met slechts een lichte aanraking. Vandaag kiezen we voor lichtgeel, morgen voor blauw. Dankzij de nanotechnologie kunnen we de kleur van een auto aanpassen aan onze stemming. Dit artikel is afkomstig van Emerce Business nieuws. Het complete artikel is te vinden op:

http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=3091552&utm_campaign=rss&utm_source=rss&utm_medium=rss

De oude Germanen hadden vele feesten en bijbehorende rituelen. Hieronder volgt een opsomming van hun Jaarfeesten:

Germaanse Jaarfeesten

Joel, 20 december - 6 januari

Joel is waarschijnlijk het hoogtepunt van de gehele midwinter periode, die duurt van Winternachten tot aan groot-nieuwjaar, de 6e dag van de Louwmaand, Januari. Joel is een jaarfeest met verschillende gezichten. Ten eerste wordt de winterzonnewende, en het lengen van de dagen, geëerd. Het is de tijd waarin de zon op haar zwakst is, maar waarna haar kracht weer langzaam maar zeker terugkeert. De kerstboom, Joel-boom, is hier een duidelijk overblijfsel van. De wintergroene boom staat voor het overleven van de natuur in deze donkere periode en werd daarom ook versierd. Een duidelijke gelijkenis is natuurlijk de levensboom, Yggdrasil. De kaarsjes symboliseren het licht, dat de duisternis overwint, de versieringen kunnen worden gezien als offergaven en de piek is mogelijk een referentie naar Wodan's lans Gungnir. Er zijn bronnen die deze boom de naam Mimameida geven, waaronder de drie lotsgodinnen (net als bij Yggdrasil), de drie bronnen bewaken waarmee de bron van Mimir, de bron van wijsheid en kennis, wordt geëerd.
Tevens worden op verschillende dagen verschillende Goden geëerd. Op moedernacht, de dag voor de winterzonnewende, werd de familie en de Disir herdacht met Frigga als patrones. Op de dag van winterzonnewende kwam de witte Ase, Heimdal (nu bekend als de kerstman), langs om zijn kinderen te geven wat ze verdiende. Op de overige dagen werd Freya's dag en het lichtfeest gevierd, waar ook Alvader Wodan wordt geëerd. Ten slotte is er het gemeenschappelijke Joelfeest, waarbij Donar geëerd werd. Het is de tijd van het jaar waarin de gemeenschap binnen het Odinisme wordt herdacht om de verbinding en solidariteit tussen ons te versterken.
Ten slotte is dit ook de periode waarin de Oskorei, de wilde jacht, op zoek gaat naar nieuwe leden. Deze furieuze processie der doden is waarschijnlijk nauw verbonden met de voorbode van de dood. In enkele ooggetuigenverslagen, meestal daterend uit de middeleeuwen, wordt deze verschijning in detail beschreven. In een gedicht van Hans Sachs, genaamd "Das wuntend Heer der kleinen Dieb", wordt de Wilde jacht beschreven als een woeste stoet met vliegende raven die de ogen uit de doden plukken tot er als laatste van de stoet een man langs komt die dezelfde dag was opgehangen en die zijn ogen nog had en hem daarmee doordringend aankeek.
De gehele Midwinterperiode wordt op de 6e dag van de Louwmaand afgesloten met het groot-nieuwjaar. Dit is van oudsher de dag van Freya.

Disathing, eind februari

Disathing luidt het begin in van de terugkeer van de vitale krachten, welke bij Winternachten waren verdwenen. Rond die tijd werden de meest lokale bijeenkomsten gehouden. Het is ook de tijd dat de grond klaar werd gemaakt voor het planten van de nieuwe zaden. Het is een tijd van voorbereidingen voor de dingen die gaan komen.

Ostara, 21 maart

Ostara is het feest van de lente en de nieuwe vruchtbaarheid en wordt gevierd rond de lente-equinox. De zon is halverwege haar reis van winter naar zomer. Vruchtbaarheidsrituelen werden uitgevoerd om de verbintenis met de hernieuwde activiteiten op de akkers te vieren. Zaden werden symbolisch teruggegeven aan de grond als een offer voor de oogst van het jaar ervoor.
Zowel Ostara als het Meifeest zijn vruchtbaarheidsfeesten met dezelfde essentie. Het vieren van de lente, het eren van de vruchtbaarheidsgoden, over het algemeen de Wanen, en het uiting geven aan de hoop dat de volgende oogst voldoende is tot het daarop volgende seizoen.
Een duidelijk overblijfsel zijn de versierde eieren en de paashaas. De eieren zijn een teken dat uit de schijnbaar dode natuur, nieuw leven ontstaat. In sommige bronnen staat vermeld dat de eieren, meestal versierd, vroeger voor een haas, het heilige dier van Ostara, werden gelegd om de relatie met de cosmische cyclus te vernieuwen. De geboorte van de natuur in de lente, na de dood van de winter.

Meifeest, begin mei

Het meifeest is eigenlijk net zoals Ostara een vruchtbaarheidsfeest. Wellicht kan men het uitkomen van de eieren en het uitkomen van de knoppen uitleggen als de causale manifestering van de bij Ostara gevierde nieuwe vruchtbaarheid.

Midzomer, 21 juni

De zomerzonnewende is de viering van de uiteindelijke overwinning van de zon in de jaarcyclus en de volle manifistatie van de levenskrachten, welke tijdens Joel werden herboren. Midzomer is de langste dag van het jaar. Tijdens de Midzomer spelen, net als bij Joel, vuur en vruchtbaarheid een grote rol. In deze periode is de kracht van de zon het sterkst. Dit is het enige feest waarbij aan het gehele pantheon van de Germaanse Goden en Godinnen offers werden gegeven.

Oogstfeest (Ding-tijd), begin augustus

Ding-tijd was de periode van de grote regionale of nationale bijeenkomsten, waar aan de sociale aspecten van de gemeenschap aandacht werd gegeven. Het is de tijd wanneer allerlei afspraken en gerechtelijke dingen werden afgehandeld.
Tevens wordt de Aarde bedankt voor alles wat zij heeft voortgebracht. Het koren kan van het veld worden gehaald, en de eerste voorbereidingen beginnen voor de winter. Vaak werd een deel van de oogst, als offer aan de Goden, op het land achter gelaten.

Oogstdank, 21 september

Oogstdank is het begin van het einde van de natuurlijke cyclus waarin dingen ontstaan en weer verdwijnen, om weer opnieuw te ontstaan. Dit feest heeft zeer grote gelijkenissen met het Oogstfeest en vindt plaats in het laatste gedeelte van de Oogstmaand, de tijd waarin noten verzameld worden en vruchten geplukt. Tijdens het feest bedankt men, net als bij het Oogstfeest, de Aarde voor de geschenken. Tevens zijn de nachten na deze datum weer langer dan de dagen en gaat het leven zich dus steeds meer naar binnen keren.
Het einde van deze periode werd gevierd op het begin van Winternachten, waar het klein-nieuwjaar deze grote cyclus ten einde maakt.

Winternachten, vanaf november

Winternachten wordt in sommige bronnen gelijkgesteld aan het Germaanse oudjaar, het klein-nieuwjaar, welke het einde inluidt van de oogsttijd. Rond deze tijd stopt de natuur met het geven van haar levensbrengende krachten. Het is het begin van de duistere periode waarin de mensen hun leven meer binnenshuis doorbrengen en meer gericht zijn op spirituele zaken. Tijdens deze periode, en de daarop volgende midminter, wordt de aandacht gericht op alle mysteriën rond de dood en het herdenken en eren van onze voorouders.

Onderstaand tref je een uitgebreide visie op religie en spiritualiteit, geschreven door onze voorzitter “Der Glatze” en afkomstig uit ons geheime verenigingsdossier "Historie, Heden en Toekomst van de vereniging Die Werderbrüder aus Groningen":

Een grootsere wereld

Ik geloof dat er een grootsere wereld is dan deze. Een realiteit achter deze realiteit waarin we nu leven. Een onzichtbare wereld, zo fijn en delicaat, niet zichtbaar voor onze fysieke ogen, maar alleen zichtbaar met spirituele, astrale ogen. En ik geloof ook dat de wereld die schuil gaat achter deze wereld, voor ons zichtbaar wordt nadat we zijn gestorven. En het is daar in die andere wereld dat we elkaar allemaal zullen terugzien. Wanneer een geliefd persoon sterft, is het slechts tijdelijk dat je van elkaar bent gescheiden. Wanneer mensen elkaar weer willen ontmoeten na de fysieke dood, dan zullen ze elkaar weer ontmoeten in die andere wereld. Het is een natuurwet dat we allemaal naar de hemel gaan, niet alleen de "goede schapen" onder ons! Of je het wenst te geloven of niet, zelfs als je het zou willen, je kunt niet voor altijd dood zijn. Je geestelijke lichaam is bedoeld voor de eeuwigheid. Laat dit een troost zijn voor allen die nu verdriet hebben, of op welke wijze ook, lijden.

Voor mij is het zeer sprekend dat kerken leeglopen, maar dat de wetenschap zich bewust wordt dat er veel meer is dan alleen deze wereld waarin wij leven en die we kennen, deze realiteit en de ons huidig bekende natuurwetten. Er zijn zoveel onzichtbare krachten, onbekende zones en nog niet ontgonnen gebieden om ontdekt te worden. Om je dit te realiseren hoef je alleen maar naar de fijnstoffelijke wereld van de quantummechanica te kijken. Deze wereld met haar eigen wetten en eigen-aardigheden zijn we net beginnen te ontdekken en bezig beetje bij beetje te ontrafelen. Ook in de wetenschappelijke hoek der parapsychologie weet men maar moeilijk fenomenen als uittredingen en bijna-dood ervaringen te duiden. Zoals ik het zie beschikken alle levende wezens over 2 lichamen (als je dit zo simpel mag zeggen en met respect uiteraard). Allen hebben hun fysiek- en hun astraal lichaam. Of  zoals je wilt een stoffelijk- en fijnstoffelijk lichaam. Zoals ik reeds zei, ik geloof echt dat het astrale of fijnstoffelijke lichaam onsterfelijk is en verder leeft in andere dimensies na je fysieke dood. We moeten dit onsterfelijke deel van onszelf al hebben gehad voor we waren geboren, maar we kunnen ons hiervan waarschijnlijk niets herinneren omdat dit versluierd is door ons onbekende natuurwetten. Voor alle cynici onder ons en voor allen die dit nogal zweverig vinden klinken, heb ik één simpele vraag: Hoe kan iets voortkomen uit niets? Kan materie en al haar manifestaties in deze ontstaan vanuit het niets? Wanneer je met deze simpele vraag start, leid dit je misschien tot dezelfde, onderstaand omschreven inzichten, die ik heb verkregen.

Ons stoffelijk lichaam is materie. Materie die, zoals ik het zie, bezield is door het fijnstoffelijke lichaam. Of zoals de bijbel het zo mooi omschrijft: de mens is gemaakt uit stof en vervolgens blies God er de adem in. Het lichaam alleen is “niets” dan materie. Op zich is dat al wonderbaarlijk genoeg. Daar waar materie zich vernieuwt en ontwikkelt middels celdeling, is er natuurlijk een prachtig en wonderschoon biologisch proces gaande. Het woordje “niets” is hier dus niet echt op zijn plaats. Maar wat ik wil zeggen, is dat het lichaam, waarvan de hersenen een onderdeel zijn, bestaat uit cellen waarin een biologisch proces werkzaam is. Die cellen op zich zijn in feite domme dingen. Ze kunnen niet creatief denken of zich ergens van bewust zijn. Dit komt namelijk voort uit de geest. Het lichaam met al haar mogelijkheden, is een prachtige set gereedschappen bij elkaar en fungeert zodanig als het werktuig van de geest. De energie en de geest die het lichaam leiden, zijn zelf niet de materie zoals wij die kunnen waarnemen, maar komen voort uit iets ontastbaars, zoals de subatomaire fysica. Dit bewijst dat er realiteiten bestaan voorbij onze vijf fysieke zintuigen. Deze zogenaamde leegte tussen de materie is dus helemaal niet zo leeg, maar herbergt allerlei krachtsvelden en ons onbekende dimensies. Deze energie zorgt voor de bezieling en het bewustzijn in ons leven. Het lichaam is materie, de materie doet zelf niets, het wordt compleet gecontroleerd door krachten die op haar inwerken. Eenvoudig gezegd: energie zet de zaak in beweging. Maar waar komt deze energie vandaan als energie geen materie is, maar juist op de materie in werkt? Deze krachten komen voort uit de lege ruimte die haar atomen omringen. We kunnen de resultaten zien van energie uitgeoefend op materie, maar we hebben geen direct bevattingsvermogen van de energie. Het fysische universum bestaat niet uit materie alleen. Als dit wel zo zou zijn, zou er nooit enige verandering plaatsvinden. Onderzoek laat ons een constante verandering en constante activiteit zien. Als je dit analyseert is de bron van deze activiteit gelegen in het veld of de ruimte tussen de atomen. Dat is waar de energie bestaat, dat is waar het ligt opgeslagen. We realiseren ons dat door de interactie tussen deze leegte/vacuum en de materiele deeltjes, elke verandering of activiteit bewerkstelligd wordt. Een krachtsveld bestaat dus altijd in wat wij “leegte” noemen. Het kan nooit bestaan in materie. Krachten kunnen zich alleen manifesteren door materie. Het energieveld of de krachtsvorm waar wij het meest mee bekend zijn, is de vorm van beweging. Dit is tevens de enige vorm die altijd geassocieerd wordt met materie. Al de andere vormen zijn voor ons verborgen en maken meestal helaas geen indruk op ons. Wanneer we zeggen dat leven alleen bestaat in materiele organismen, dan moeten we zeggen dat leven zich alleen manifesteert in samenwerking met zo`n organisme en dat wanneer het leven afscheid neemt van de materie, we niets meer weten van haar bestaan, of waar het gebleven is. Maar dat geeft ons nog niet het recht te zeggen dat het is uitgestorven. Het enige wat we dan weten is dat het leven niet langer door ons waar te nemen is en buiten ons gezichtsveld is verdwenen.

In onze huidige wereld kan de geest alleen zichtbaar worden door middel van onze daden. Om deze grote kracht achter alle andere krachten, God of Allah, of Kosmische Karma te noemen, of welke naam dan ook te geven, ik vind het prima! Het is heel helder dat in de basis alle religie`s dezelfde regel hebben om na te leven: wees een goed mens voor iedereen en alles dat je omringt in deze wereld. De waarheid achter de waarheden van alle religies is universeel! Het enige dat problemen veroorzaakt zijn de verschillen in interpretatie per religie….maar vergeet hierbij niet dat deze verschillende interpretaties afkomstig zijn van mensen. God of Allah, of welke naam je dus wilt geven aan deze Grootheid, is de mensheid goedgezind, want het geeft ons de kans te groeien, beter te worden en dit alles binnen de geweldige manifestatie ons de mogelijkheid te geven ons leven te leven! We kunnen er troost uit putten, als we dit zoeken, het geeft vrede en rust, wijsheid van woorden, kracht, energie tot handelen.

Wie niet bijzonder veel weet, is meestal overtuigd van het feit dat de wetenschap de religie weerlegt. Wie daarentegen werkelijk veel weet, die ziet, dat hij zich met elke volgende stap een dimensie nadert, die het concept van de religie benaderd! Zoals gememoreerd kan iets niet uit het niets voortkomen. Dus iets moet er altijd al geweest zijn. Aan elk gevolg is een oorzaak vooraf gegaan. Er is een eeuwigheids element in elk levend wezen en in elk ding. Iets in alles dat voor altijd bestaat. Er zijn elementen, krachten, natuurwetten, ver voorbij ons voorstellingsvermogen, die achter het ontstaan van dingen, mensen, de wereld, zelfs van het universum schuil gaan. Een tipje van de sluier in deze wordt ons de laatste paar jaren opgelicht middels onder andere een eerste inkijkje in de wonderlijke wereld van de kwantumfysica.

De essentie is echter dat iedereen door de eeuwen heen religie zo serieus neemt dat elke letter is gewogen op een goudblaadje. Omdat we rationeel, individueel denkende mensen zijn, kan een ieder van ons zijn eigen verklaring geven voor zekere items. Dit zeggende en bedenkende dat er ook nog eens een heleboel talen zijn, maakt het begrijpelijk dat er zo vele interpretaties van religie en haar onderwerpen bestaan. Ik denk dat we moeten leren luisteren naar wat ons geweten ons influistert, zodat we weten wat goed is en wat fout. De taal van het geweten is internationaal en universeel in zijn normen en waarden. Net als gebed is het een deur naar de andere wereld. Wanneer we stil zijn en mediteren, kunnen we soms al deze dingen horen die naar ons worden gefluisterd. Ik heb de overtuiging dat indien je stil bent, er al wonderen met je gebeuren. Er is zoveel voor ons allemaal te doen om slechts een kleine vooruitgang te kunnen boeken en een iets beter  mens te worden. Onderschat niet de enorme energie en hoeveelheid werk die je moet verzetten om slechts een klein stapje voorwaarts te maken. Een hoop denkwerk, analyseren en doe-werk, maar vooral dus dat laatste, het DOEN, is noodzakelijk om goede werken te verrichten. Als dingen verzanden in goede voornemens en theorie, maar het handelen uitblijft, heb je uiteindelijk nauwelijks vooruitgang geboekt.

De belangrijkste inspiratie en kracht om dit alles daadwerkelijk te doen is liefde. Handelen gebaseerd op liefde. Liefde is het enige dat dingen kan laten groeien. Er zit geen enkele bedreiging in waarlijk echte liefde, geen gevaar, geen kapot makend element, niet één negatief aspect. Liefde staat voor hoop, vriendschap, inspiratie, onzelfzuchtigheid, tolerantie, veiligheid en zekerheid, voor groei, voor genezing en voor nog oneindig veel meer. Het bouwt op in elke goede zin des woords. Er is geen negatieve actie in liefde, maar weldoenende beweging. Liefde is pure, positieve energie. Om min of meer met de bijbel te spreken: al zou ik de gave hebben bergen te verplaatsen, gedachten te lezen en het vermogen om vele schenkingen te doen, als het zonder liefde zou gebeuren, is het NIETS waard!

Onlangs (maandag 22 maart 2010) was er weer een Werderbruder in het nieuws. Dit keer was het de beurt aan Fokko Katerberg. Om het hele verhaal te kunnen lezen, scroll naar de tekst onder de foto en schuif de onderste balk mee naar rechts.

De elektronische uitgave van het PCM magazine heeft een tijd terug in een bijlage aandacht besteed aan de Werderbruders. Het ging in dat artikel voornamelijk over onze mogelijke contacten met een ander geheimzinnig genootschap, namelijk het uit Amerikaanse topwetenschappers bestaande genootschap “The Jasons”:

De Jasons zijn een belangrijk informeel adviesorgaan van de Amerikaanse overheid. Zij weten waarschijnlijk onder meer veel te vertellen over hetgeen zich in en rond het officieel niet bestaande `Area 54` gebied afspeelt. Er wordt in steeds bredere kring gefluisterd dat in dit gebied, dat door de Amerikaanse overheid nog steeds als officieel niet bestaand wordt bestempeld, o.a. gecrashte UFO`s worden bewaard. Ook is wel eens beweerd dat hier enkele Aliens wonen die deze crashes zouden hebben overleeft. De uiterst geheime en uiteraard officieel niet bestaande Amerikaanse organisatie “The Committee of the Majority” houdt zich in `Area 54` bezig met in samenwerking met Aliens ontwikkelde futuristische technologie. Hierbij moet men denken aan zaken als het ontwikkelen van ultra supersonische vliegvoertuigen, die snelheden tot mach 30 kunnen halen. Deze snelheden kunnen worden bereikt via anti-materie aandrijfkracht. Tevens worden in Area 54, ook wel “Dreamland” genaamd, door “The Committee of the Majority” technieken ontwikkeld die betrekking hebben op onderwerpen als het bewerken van de zogenaamde “tijdskromme” en de ontwikkeling van “anti-zwaartekracht”. Daarnaast bestaan er vermoedens dat er contacten zijn met neo-nazis, die zich sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog bevinden op een geheime basis op de Zuidpool. Waarschijnlijk betreft het hier de basis waar voormalig Reichsadmiral Karl Dönitz ooit naar verwees toen hij aangaf `blij te zijn bekend te kunnen maken dat de Duitsers er in zijn geslaagd om voor de Führer op een andere plek in de wereld een nieuw en modern “Shangri-La” te hebben geschapen`.

Eén van de zaken waarover nog steeds veel onduidelijkheid bestaat en een waas van geheimzinnigheid hangt, is bijvoorbeeld de geheime U-Boot activiteit van de Duitsers in het Zuidpoolgebied, gedurende de jaren `30 en `40 van de vorige eeuw. Interessant in deze is dat in het Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift Nature, medio 2005, een artikel verscheen over magneetafwijkingen op en onder Lake Vostok in het Zuidpoolgebied. Ook werd in dit artikel gewag gemaakt van vreemde lichtverschijnselen die in de buurt van dit bevroren ijsmeer waren waargenomen door een Japans Zuidpoolexpeditieteam. En wat te denken van het eind jaren veertig, na 3 weken, plotseling afgeblazen grootscheepse Zuidpoolonderzoek door de Amerikaanse marine onder leiding van generaal Byrd? Terwijl het originele plan was dat dit onderzoek 6 tot 9 maanden in beslag zou nemen. Wilden de geallieerden er misschien zeker van zijn dat een aantal Nazi-kopstukken, tezamen met vele duizenden, van de in totaal 250.000 nooit uit de oorlog teruggekeerde en tot op heden nergens geregistreerde Duitsers, nu wel of niet waren uitgeweken naar de Zuidpool? In ieder geval zijn daar door Byrd en zijn mannen destijds vreemde zaken waargenomen of wellicht deels ontdekt, waarover nooit iets concreets naar buiten is gebracht. Ook dit laatste feit werd gequote in het Nature-artikel. Feit is dat generaal Byrd later op onduidelijke wijze aan zijn einde is gekomen in een kliniek voor psychiatrische patienten. De kop van de publicatie in Nature was: "What is still going on at the South Pole?" Het zou natuurlijk veel te ver gaan om in alle openbaarheid te beweren dat moderne Nazis, of wie dan ook, nog steeds allerlei activiteiten ontwikkelen op of onder de Zuidpool, maar frappant is wel dat het Thule gezelschap in hun tijd al melding maakte van de zogenoemde “Hohle Erde” theorie. Samengevat: dat er op Aarde op sommige plekken grote ondergrondse ruimtes waren, waar gewerkt werd aan een soort van ideale wereld, een zogenaamd "Shangri-La". Op de Zuidpool zijn natuurlijke onderaardse warmwaterbronnen er de oorzaak van dat op sommige plekken zelfs vegetatie mogelijk is. Deze plekken zijn voor bijvoorbeeld onderzeeboten prima bereikbaar.

In het artikel wordt eveneens de vraag gesteld of genootschappen als “The Jasons” en de Werderbruders, evenals, zoals her en der wordt beweerd, enkele overlevende onafhankelijke “cellen” van het voormalige Thule Gesellschaft, wellicht het geheim kennen van de verdwenen groep Duitsers op de Zuidpool.

Hieronder een fragment van een artikel handelend over de tweestoffelijkheid van ieder wezen. Een uitgebreidere visie op religie en spiritualiteit staat beschreven in ons geheime verenigingsdossier "Historie, Heden en Toekomst van de vereniging Die Werderbrüder aus Groningen":

De tweestoffelijkheid

Elk mens en elk levend organisme bestaat uit een grofstoffelijk en fijnstoffelijk lichaam. Deze lichamen zijn met elkaar verbonden via het zogenaamde "zilveren koord", waarover ook in de bijbel gesproken wordt. Wanneer men komt te overlijden, breekt dit "zilveren koord" en gaat het fijnstoffelijke lichaam over naar de andere dimensie, de wereld voor fijnstoffelijken, de hemel, het paradijs, het walhalla, hoe je het maar noemen wilt. Daar gelden andere natuurwetten, zal zintuigelijk anders en vooral meer waargenomen kunnen worden, wellicht is paranormaal daar echt normaal. Eenmaal in deze dimensie verkerend zullen ons vele zaken ontsluierd worden die in de harde, niet bijzonder fijnbesnaarde grofstoffelijke werkelijkheid niet te bevatten zijn. Sommige dingen voorvoel je hier wel, maar zullen pas ten volle begrepen worden in die andere mooiere fijnstoffelijke wereld.

Het frappante is dat de laatste inzichten uit moderne wetenschappen als de quantummechanica en parapsychologie dit nieuw religieus besef steeds meer staven. Anderzijds lopen de oude traditionele kerken juist steeds leger. Dit wil overigens niet zeggen dat het spiritueel besef van de mensheid minder wordt. Het geeft alleen aan dat het rechtlijnige oude geloofsdenken met al haar strakke denkbeelden en straffe sancties (oh wee als je van die ene ware weg afweek, hel en verdoemenis vielen je ten deel) gelukkig sterk tanende is. Simpel gezegd: de mensheid is er achter gekomen dat er meerdere wegen naar (het oude) Rome leiden. Wellicht moeten we ook het begrip waarheid opnieuw definiëren en bestaat er niet zoals door de oude christelijke leer gebezigd één waarheid, maar zijn er meerdere waarheden en net zo belangrijk: meerdere wegen die naar deze waarheden leiden. Indien je het toch over één waarheid wilt hebben, is het in ieder geval prachtig om te beseffen dat achter alle wereldreligies feitelijk één gezamenlijke boodschap schuil gaat, namelijk de boodschap van liefde: dat je een goed en mededogend mens-wezen dient te zijn en goed in je daden naar je mede-mens en alles en iedereen om je heen. Met de nadruk op daden, want daarin manifesteert zich de goedheid!

Het is bijzonder jammer dat veel mensen het besef van een voortbestaan van het geestelijk lichaam na de lichamelijke dood, in een betere, fijnstoffelijke wereld, niet voorvoelen. De voornaamste oorzaak hiervan is de grofheid en gejaagdheid van het bestaan van alledag. Wat ze zien is een groot zwart gat aan het eind van hun leven, kunnen daar verstandelijk niet mee omgaan en leven er hier maar een beetje op los, veelal ten koste van een ander. Men laat zich verdoven en in hogere jubelsferen brengen via drugs, alcohol, nicotine en andere tijdelijke genotsmiddelen, die op langere termijn allemaal schadelijk zijn voor lichaam en geest. Wat de toekomst hun brengen moge, zien ze dan wel weer, ze willen en/of kunnen zich daar op dit moment niet mee bezig houden. Deze instelling, in feite de houding van de kop in het zand steken, is zeer spijtig te noemen en weerhoud je er veelal van om tot een volledige zelf-ontplooiing te komen. Juist door nu af en toe eens stil te staan bij de meer spirituele zaken des levens, verrijk je ook wezenlijk en inhoudelijk je huidige bestaan en kun je daardoor nog meer genieten van je aanwezigheid hier op moeder-Aarde. De Werderbruders streven ernaar om vanuit dit besef het leven nog voller te genieten en willen dit bewustzijn graag overdragen aan hun mede-mens.

Veurzitter Glatze

Gelet op de connectie Werderbruders en Germanen hieronder een artikel dat gaat over de geschiedenis van de Germanen:

De Germanen zijn een Indo-Europese bevolkingsgroep die van oorsprong uit het oosten komende, tot circa 1000 v. Chr. voornamelijk woonden in de Noord-Duitse Laagvlakte en Zuid-Scandinavië. De Germanen verspreidden zich in de loop der eeuwen steeds meer over noord- midden- en west-Europa. De Germanen bestonden uit een groot aantal stammen. De Germaanse maatschappij had zich gegroepeerd rond sibben, dit zijn families en geslachten met een gemeenschappelijke legendarische voorvader. De stammen werden geregeerd door de hoofden van de families. Verder is er sprake van vrijen, 'liten' (half-vrijen) en slaven. De vrije mannen mochten samen met het familiehoofd het woord voeren in de per stam te houden Germaanse volksvergaderingen. Tegenwoordig leven hun directe nakomelingen, de grote meerderheid van de bewoners van de Europese staten met een Germaanse taal, nog steeds in ditzelfde gebied, maar hebben ze zich ook in grote aantallen gevestigd op de Britse Eilanden, IJsland en in voormalige overzeese kolonies van deze West-Europese staten, zoals in Noord-Amerika, Australië en Zuid-Afrika. Het bekendst zijn de Germanen als de bezetters van het West-Romeinse Rijk tijdens en na de Grote volksverhuizing in de 5e eeuw. De resulterende samensmelting van de Romeins-Griekse en Germaanse culturen was de basis van de moderne westerse cultuur. Onze kennis van de Germaanse volkeren en stammen voor de Volksverhuizing is grotendeels gebaseerd op hetgeen door Griekse en Romeinse schrijvers over hen is opgetekend. Helaas maken deze geen systematisch onderscheid tussen Germaanse en Keltische stammen. Onze belangrijkste bron uit de tijd voor de 4e eeuw is "De Germania" van de Romeinse geschiedschrijver P. Cornelius Tacitus. Voor de komst van Julius Caesar, in 58 v. Chr., woonden in onze streken al stammen van Germaanse oorsprong. De Romeinen noemden hen, tamelijk willekeurig, Bataven (in het rivierengebied), Kaninefaten (Zuid-Holland), Menapiërs (Zeeland), Friezen (Noord-Nederland) en Tubanten (Twente). Waarschijnlijk ging het om een mengelmoes van nieuwkomers, passanten en blijvers. Men doet er goed aan de term 'Germanen' uitsluitend als een linguïstisch begrip op te vatten. Germanen zijn in dat geval sprekers van een Germaanse taal. Er was in feite niet zoiets als 'dé Germanen' of 'dé Kelten'. Dit zijn slechts algemene verzamelnamen voor min of meer los van elkaar levende stammen of etnische groepen die de streken in het midden en het noorden van Europa bevolkten, maar die voornamelijk door de toenmalige Romeinen onder deze noemer werden geplaatst. Tegenwoordig wordt de term Germanen vaak ook nog verward met de term Duitsers. Dit heeft dan vooral weer zijn oorzaak in het Engelse woord voor Duitsland, Germany. In het tegenwoordige spraakgebruik komt de term Germanen echter niet vaak meer voor, wel heeft men het veelal over sprekers van een Germaanse taal. Dit laatste is nog steeds een belangrijke overeenkomst tussen de verschillende volken van Germaanse afkomst. De hoofdindeling van de Germaanse talen in Noord-Germaans, West-Germaans en Oost-Germaans komt overeen met de historisch-geografische indeling van de verschillende Germaanse stammen.
De eerste Germaanse schrifttekens zijn geschreven in het Runen-schrift. Runen werden gebruikt voor inscripties op monumenten en beschreven vooral grootse daden.
De oudste inscriptie in een Germaanse taal dateert uit de eerste helft van de 5e eeuw v.Chr.; deze staat op de Negauer Helm die bewaard wordt in het Kunsthistorisch Museum te Wenen. Echt veel werd er door de Germanen niet opgeschreven en er was geen uitgebreide litteratuur. Wel hadden de Germanen waarschijnlijk een rijke orale cultuur, waarin voorgedragen poëzie een belangrijke rol speelde. Een aantal Germaanse heldendichten uit de volksverhuizingentijd zijn ons bekend doordat ze in de vroege middeleeuwen op schrift zijn gesteld. Voorbeelden hiervan zijn het Nibelungenlied, de Thidrekssaga, het Hildebrandslied en de poetische Edda's. Hieronder een voorbeeld van oud-Germaans schrift. Veel letters uit het hedendaags schrift kun je hierin herkennen. Maar ook bijvoorbeeld de Duitse letter ß komt hieruit voort.


Zeker vermeldenswaard is het feit dat de laatste Germaanse stammen in de vroege middeleeuwen uit Noord-Nederland wegtrokken via de zogenaamde “Germaanse Corridor”. Deze weg waarover in diverse passages elders op deze website wordt geschreven, liep vanuit de stad Groningen via het Balloërveld en de huidige plaatsen Rolde, Grolloo en Schoonloo door tot diep in Duitsland. Waarschijnlijk was dit in vroeg historische tijden het oude altijd droog gelegen voetpad dat voerde van Groningen naar Münster. Aan deze weg lag ook de Germaanse offerplaats “De Bron”, waarover eveneens op deze website op de pagina`s “Overig” en “Manifest” wordt geschreven. Deze offerplaats ligt vlakbij de plaats Rolde. Tevens is langs deze route de Balloërkuil een Germaanse bezienswaardigheid te noemen. Ten tijde van de Germanen werd hier recht gesproken. Uiteraard zijn niet alle Germanen in de vroege middeleeuwen uit Noord-Nederland weggetrokken en zijn zij die achtergebleven zijn te beschouwen als de mede-voorvaderen van de huidige Noord-Nederlandse bevolking.


Onlangs is in een aantal Drentse en Groningse “bokkekrantjes” weer een spannend artikel verschenen over de in het Noorden des Lands vrij bekende maar o zo mysterieuze groepering “Die Werderbrüder aus Groningen”. We willen het onze lezers niet onthouden, hieronder volgt het hele verhaal:

Midden in Drenthe in haar donkerste bossen, wordt door een groepje mensen die zichzelf de laatste afstammelingen noemt van de Germanen in ons land, de rituelen van dit oude volk in stand gehouden. Hun hoofdkwartier bevindt zich op een plek die door geen sterveling terug te vinden is. Men kan er ondergronds gaan door de beschikking over oeroude ondergrondse gangen en ruimtes. Er schijnt zelfs een gang ondergronds te voeren naar Duitsland. Er zijn een aantal plekken in het Drentse landschap die verwijzen naar dit hoofdkwartier. Deze plekken zijn gelegen aan een in Drentse overlevering genoemde “Germaanse corridor”. Zo is er een aan deze Germaanse corridor gelegen voetpad dat voert naar een stokoude Germaanse offerplaats, genaamd “De Bron”. Hier komt dit gezelschap, zich Werderbruders noemend, regelmatig tezamen. Resten van kampvuren markeren deze plek. Wat zich hier allemaal afspeelt is geheel in nevelen gehuld. Dat het om een geheim Genootschap gaat dat iets te verbergen heeft, is wel duidelijk. Ook zouden hier “schatten en onmetelijke wijsheden” begraven liggen in de bodem. Zodra mensen hun best doen om met deze schimmige groepering in contact te treden lopen alle paden dood. Het enige pad dat overblijft leidt naar een website van hun: www.werderbruders.nl. Hier doen ze zich voor als een groep onschuldige voetbalsupporters van de voetbalclubs FC Groningen en Werder Bremen. Maar volgens de in het uiterst geheim opererende Binnenlandse Veiligheidsdienst A.I.V.D., die ook al eens onderzoek naar hun deed, lijkt het zeker dat dit slechts een dekmantel is t.b.v. hun overige bezigheden. Navraag bij de Kamer van Koophandel leert ons dat deze groep officieel bij hun staat ingeschreven als een vereniging onder de naam “Die Werderbrüder aus Groningen. Hun hier aanwezige manuscript lezend, geeft aan dat ze zichzelf beschouwen als een Germaans Broederschap. In dit geschrift beweren ze o.a. dat ze via een wereldwijd vertakt netwerk in verbinding staan met soortgelijke Broederschappen, Genootschappen en andersoortige groepen. Tevens wordt verteld dat ze gezamenlijk een groot geheim bewaren en dat ze eens zullen opstaan. De grote vraag is nu wanneer dat zal gebeuren en vooral waarom?

Welke geheimen bewaren zij zo zorgvuldig? Weten zij meer van de blanke woongemeenschap hoog in de Himalaya, waarover de Russische occultiste Helena Blatavsky in 1888 reeds schreef? Hebben ze wellicht kennis van de heilige graal of via hun Vaticaanstad connectie van andere Vaticaan-geheimen? Of kennen zij misschien het geheim van de verdwenen groep Duitsers op de Zuidpool? Vormen zij wellicht één van de laatste groepen mensen op Aarde die kennis dragen van oude Germaanse riten, geneeswijzen en gebruiken? Of betreft het een groep van reeds lang bewaarde en door de eeuwen heen overgeleverde geheimen, waarover zij als een soort van laatste voortlevende Germaanse cel beschikken?? Wie het weet mag het zeggen! Natuurlijk zijn de namen die vermeld staan in hun ledenlijst en op het colofon van hun website gemakkelijk te traceren. Maar wie zegt ons dat dit geen dekmantel-namen zijn van mensen die werkelijk aan de touwtjes trekken. Of wellicht zijn het marionetten die zich al dan niet bewust laten gebruiken door de mensen die daar achter schuil gaan… De Bilderberg Groep of de Priorij van Sion lijken er niets bij vergeleken. Althans zeker niet in Noord-Nederland, gelet op de faam die deze Werderbruders daar inmiddels hebben opgebouwd door dit soort enigszins obscure berichten.

Onder de laatste geruchten omtrent de Werderbruders circuleren ook enige geluiden dat er wellicht tevens een connectie richting overheid bestaat. Zouden ze soms worden geduld omdat ze wel eens een "klusje" voor de overheid opknappen? Of zijn ze juist inzetbaar voor meerdere groeperingen en politieke doeleinden, zoals demonstraties... Bij demonstraties van verschillende aard zijn regelmatig groepen mensen waar te nemen die hun gezicht verborgen houden onder een bivakmuts of ander gezichtsbedekkende stof. Betreft het hier soms leden van de Werderbruders? Wat is waar? Niets lijkt zeker.

Wordt vervolgd! (zodra nadere berichtgeving beschikbaar komt)

Onderstaand een stukje in dagblad De Telegraaf van 14 januari 2004, geschreven door onze "veurzitter":

Hieronder tref je een artikel zoals samengesteld uit een aantal eerder via verschillende websites op internet verschenen publicaties, handelend over Germaanse gebruiken, rituelen en aspecten van het Germaanse Broederschap "Die Werderbrüder aus Groningen". Of alle vermelde gegevens juist zijn, is aan de diverse schrijvers en de bronnen die zij hebben geraadpleegd. De Werderbruders vinden het in ieder geval (meestal) leuk als er over hen geschreven wordt. Wij willen het hierbij als "knipsel" op onze website plaatsen:

Een treffend voorbeeld van een Germaans georiënteerde vereniging zijn "Die Werderbrüder aus Groningen". Dit voor de buitenwereld bijzonder geheimzinnige genootschap baseert haar afkomst op de laatste in Nederland woonachtige Germaanse stam. Niemand weet precies wat ze doen en waar ze zich mee bezig houden. Deze Werderbruders rechtvaardigen hun bestaan op een rechtstreekse afstamming van één van de oorspronkelijk 11 in ons land voorkomende Germaanse stammen. Reeds vele generaties lang wordt dit illustere gezelschap in stand gehouden. Ze schijnen af en toe nog besloten bijeenkomsten ergens in Drenthe te houden en soms in Duitsland. Niemand weet exact waar zij hun hoofdkwartier hebben, gefluisterd wordt dat dit ergens diep verscholen in de donkere Drentse bossen moet zijn. Over de grote en als "nogal ruig" bekend staande feesten die periodiek door hun georganiseerd worden, doen legendarische verhalen de ronde. In kleinere kring zijn de verhalen over hun vele buitenlandse reizen vermaard, waaronder menig bezoek aan Duitsland en andere Duitstalige landen en gebiedsdelen. Met regelmaat van de klok worden deze reizen door dit genootschap, of beter gezegd Broederschap, ondernomen.

Er wordt gezegd dat de Germaanse stam waar zij hun afstamming van claimen, als laatste op Nederlands grondgebied woonachtige Germaanse stam, ten tijde van de vroege Middeleeuwen nog rituele verbrandingen heeft verricht in de Balloërkuil bij Rolde. Vele oude riten uit die tijd zijn bij hen nog steeds in gebruik. Zo deden de oude Germanen in vroeger tijden aan "witte wiev`n snuiv`n". Dit gebruik houdt in, `s ochtends in alle vroegte het heideveld op gaan en de daar hangende ochtenddauw opsnuiven. De huidige Werderbruders doen dit nog steeds een paar maal per jaar. Ze trekken dan in alle vroegte het Balloërveld in om deze oer-gezonde dauwlucht door diep te inhaleren, op te snuiven. Ze doen dit al lopend, maar ook zittend in de meditatieve kleermakerzit. D.m.v. dit aloude gebruik kan veel energie "getankt" worden. Er ontstaat een behaaglijk eenwordingsgevoel met de natuur en het universum, dat je een enorm opbeurende kick bezorgt. Eigenlijk is het huidige "dauwtrappen" hiervan afgeleid. Van deze geheime uitwerking der natuur op de menselijke geest, waren de Germanen in vroeger tijden reeds op de hoogte. Gelukkig hebben de Werderderbruders dit geheime gebruik, evenals vele andere Germaanse gebruiken en rituelen, via overlevering voor het nageslacht weten vast te leggen. Om instandhouding van dit genootschap voor de toekomst te garanderen bestaat een onderdeel van hun organisatie uit de zogenaamde "Werderbruders Juniorclub". Alle (klein)kinderen van de Inner-, Second- en Third Circle leden, zijn automatisch lid. Ook duiken in hun kringen nog wel eens politieke geluiden op over een groot Noordzee-Rijk, een Noordzeevrijstaat, zich uitstrekkend over de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en zich voortzettend in Duitsland (Ost- en Nord Friesland) tot voorbij de Deense grens.

Er is wel eens gefluisterd dat ze van het zogenaamde "Randstad-juk" in Nederland af willen. Nog in voorjaar 2006 zijn op sommige plekken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe pamfletten aangetroffen met daarop het politieke statement dat aardgas al decennialang uit "wingewest" Groningen wordt gehaald, terwijl een van overheidswege reeds lang geleden toegezegde snelle spoorverbinding met West-Nederland (de Zuiderzeelijn) ter waarde van 2,7 miljard euro, plotseling wordt afgeblazen. De pamfletten waren in groen-wit gedrukt, de oorspronkelijke kleuren van de oude Saksische streek rond de Noordzee. Dat er zo nu en dan geheime vergaderingen zijn waarbij zowel wetenschappelijke als politieke onderwerpen ter tafel komen, lijkt wel zeker. Tevens worden spirituele en religieuze onderwerpen niet geschuwd. Maar ook zaken met een meer luchtig karakter, zoals thuiswedstrijden van FC Groningen en Werder Bremen bezoeken, evenals gezamenlijk een voetbalwedstrijd op tv bekijken of een bezoekje aan een cultureel evenement, worden frequent ondernomen. Eveneens dompelen ze zich regelmatig onder in het nachtelijk theater- en kroegleven. Spandoeken met daarop naamsvermelding van "Die Werderbruder aus Groningen" kom je nog wel eens tegen bij thuiswedstrijden van de Duitse Bundesliga voetbalclub Werder Bremen. In Nederland zie je bij thuiswedstrijden van FC Groningen af en toe teksten van dit Broederschap voorbij komen. Er is binnen dit genootschap een vanuit de Vrijmetselarij bekende "Loge-achtige" opbouw in kringen of cirkels. In het via Kamer van Koophandel, internet (o.a. via hun website www.werderbruders.nl) en hun bestuur vrij opvraagbare document "Organisatie, Manifest en Reglement van de vereniging Die Werderbruder aus Groningen", wordt deze cirkelvormige opbouw van het genootschap uitgelegd.

Daarnaast staan ze als Germaanse vereniging voor het behoud van de Germaanse identiteit in de moderne samenleving. De unieke Germaanse aspecten die ze binnen hun vereniging uitdragen, willen ze door de jaren en over verschillende generaties heen blijven bewaken en bewaren. Dat wordt beschouwd als het hoogste goed van de vereniging. Het dient als een soort tegenwicht van de Anglo-Amerikaanse kapitaal-cultuur die met name de laatste decennia de Westerse wereld in haar greep houdt. In diverse rituelen en uitingen van hun vereniging zijn deze Germaanse aspecten terug te vinden. Eerder is in dit artikel al melding gemaakt van het aloude gebruik "witte wiev`n snuiv`n". Tevens wordt er jaarlijks door de Inner Circle en Second Circle op geheime locatie een nachtelijke pelgrimstocht gehouden. De tocht voert langs een van oorsprong Germaans voetpad en eindigt op een oude Germaanse rituele offerplaats. Aan het einde van deze voettocht wordt er in een kring rond een kampvuur gezeten, vergaderd door alle Inner Circle en Second Circle leden tezamen. Het woord vergaderen is misschien niet geheel juist, het moet vooral een meditatieve ervaring zijn die daar wordt opgedaan. Deze locatie wordt uiterst geheim gehouden. Toch schijnen er, voor hen die er naar op zoek zijn, op deze offer- c.q. vergaderplaats aanwijzingen te zijn waaruit blijkt dat het om de pelgrimsplek van de Werderbruders gaat. Op de plek zelve staat op een grote steen de inscriptie "Die Werderbruder aus Groningen". De Werderbruders noemen deze plek "De Bron". Er wordt beweerd dat het een locatie diep in de Drentse provincie betreft waarlangs vroeger de oude Saksische weg naar het voormalige Pruisen liep. "Hij of zij die te voet langs deze oude weg gaat, kan ook heden nog magische krachten verwerven!", wordt er beweerd in één van de vele Werderbruders geschriften. "Dit gegeven was vroeger alleen bekend aan het eveneens in oude Germaanse riten en esoterische zaken geïnteresseerde Thule Gesellschaft en is via een oud-lid van Nederlandse afkomst als één van de geheime riten en gebruiken overgedragen aan "Die Werderbruder aus Groningen", aldus hetzelfde geschrift. Gelet op het feit dat het oude Saksische zandpad door Drenthe zo goed als zeker vanaf Rolde, via plaatsen als Grolloo, Schoonloo, Schoonoord, Sleen, Zandpol en Schoonebeek naar Duitsland liep, moet ergens langs deze route de geheime pelgrimslocatie van de Werderbruders liggen. Duitse invloeden langs de route van Rolde tot aan de Duitse grens, waren tot in de 19e eeuw nog duidelijk aanwezig. Zo werd in menig boerderij gelegen aan deze Germaanse corridor nog een vorm van Saksisch Drents gesproken dat meer verwant was aan het Duits dan aan het Nederlands. Oorspronkelijk liep de oude Germaanse weg zelfs helemaal vanaf de huidige stad Groningen tot aan de toenmalige grens met Pruisen. Langs deze weg zijn ooit de laatste Germanen uit ons land weggetrokken. Op de aan deze route gelegen gewijde plek, "De Bron", wordt eveneens door het bestuur geregeld vergaderd. Zij vergaderen een paar keer per jaar, op alleen aan hen bekende locaties, waaronder dus de mytische "Bron". Het bestuur noemt met name de bijeenkomst bij "De Bron" niet zo zeer vergaderen maar vooral inspiratie opdoen. Volgens het opgevraagde document wordt tijdens deze geheime vergaderingen van het bestuur richting gegeven aan visie en beleid van de vereniging "Die Werderbruder aus Groningen", voor de eerstvolgende periode van een jaar. Ook de langere termijn visie wordt door het bestuur bewaakt en tijdens deze vergaderingen en brainstorm-sessies uitgezet. Zij zijn als zodanig de voornaamste aanjagers van ideeën en visie van hun vereniging. Echter, alles wat het bestuur bedenkt of "voorkookt", moet worden voorgelegd aan de leden van de Inner Circle. Uiteindelijk nemen zij tezamen bij unanimiteit alle beleidsbesluiten. Dit gebeuren vindt plaats tijdens hun belangrijkste jaarlijkse bijeenkomst, namelijk de zogenaamde vereniging vergadermaaltijd in januari. Hierbij schuift ook de Second Circle aan. Vervolgens mag het bestuur, gedurende het daaropvolgende jaar de genomen besluiten als bestuursleden ten uitvoer brengen. Bij zeer urgente zaken kunnen altijd tussentijdse besluiten genomen worden via een hiertoe speciaal ingelaste Inner Circle vergadering.

Een ander te noemen Germaans aspect zijn de jaarlijkse lezingen op het hoofdkwartier van de Werderbruders. Het betreft altijd lezingen met een hierop aansluitende discussiemogelijkheid in zake een vooraf bepaald onderwerp. Vanzelfsprekend moet het gekozen onderwerp in directe relatie tot de Werderbruders staan of in ieder geval Germaans gerelateerd zijn. Juist vanwege vooroordelen van derden met betrekking tot deze Germaanse aspecten en overgedragen Germaanse kennis-rituelen blijft er een mysterieuze sluier hangen rond Broederschappen en Genootschappen als "Die Werderbruder aus Groningen".

Groeien als beweging en kennisoverdracht aan nieuwe leden en toekomstige generaties vindt de vereniging van belang. Deze groei is mogelijk d.m.v. het hanteren van "goede tuchten" als kameraadschap, trouw, mededogen, iedereen nemen zoals hij is en verdraagzaamheid jegens elkaar als Werderbruders. Deze groei vindt echter plaats met de voet op de rem. Dit is volgens de leden van de Werderbruders-vereniging noodzakelijk, om haar in 15 jaar tijd zo zorgvuldig opgebouwde karakter te kunnen bewaken en bewaren. Niet iedereen kan dus zomaar meedoen met de vereniging en haar activiteiten. Er is een strenge ballotage die beoordeelt of nieuwe personen goed in de groep passen.

In de visie van de Werderbruders dient er naast Germaanse invloeden en uitingen ook ruimte te bestaan voor andere culturen. De Werderbruders geloven in integratie. Niet zo zeer in het feit dat de culturen in elkaar opgaan, maar meer in het gegeven dat verschillende culturen in pure vorm vreedzaam naast elkaar existeren. Dat het daarbij soms tot samenvoeging van bepaalde cultuurinvloeden komt, is een natuurlijk gevolg. Dat het bijvoorbeeld in Nederland de afgelopen 40 jaar voor een deel is fout gegaan met de opvang en integratie van allochtonen, ligt volgens de Werderbruders visie vooral in het feit dat we in Nederland veel te snel en daardoor te krampachtig hebben geprobeerd van verschillende culturen één te maken. Nederland wilde te graag en zeker in veel te korte tijd iedere minderheid laten integreren in onze maatschappij. Terwijl het volgens het Werderbruders standpunt beter is dat iedere groepering die probeert te integreren in onze samenleving juist de tijd krijgt om zijn eigen identiteit in stand te houden. Vanzelfsprekend moet iedereen zich daarbij wel conformeren aan de regels en wetten van het ingezeten land. Nederland is daarin volgens de Werderbruders te ver doorgeschoten. Denk aan tv kanalen voor minderheidsgroeperingen, voorrang voor allochtonen bij sollicitaties, enz. Hierdoor is er in de loop der tijd bij veel allochtonen een vorm van "eigenwijzerigheid" en overmoed ingeslopen dat hier alles mogelijk is en men zich overal op kan beroepen indien men zich onheus bejegend voelt. Het woord discriminatie wordt daarbij vaak te snel in de mond genomen. Zeker in Nederland wordt de allochtoon maatschappelijk gezien niet gediscrimineerd maar eerder gekoesterd en op een voetstuk geplaatst. De Nederlandse politiek heeft jarenlang naar het buitenland toe met graagte de geest willen uitdragen van "kijk eens hoe tolerant en gastvrij wij hier zijn!" Dat was niet alleen het geval in de allochtonen-politiek maar bijvoorbeeld ook in zake de drugspolitiek. Dat bedoelen de Werderbruders als ze het hebben over een in Nederland te ver doorgeschoten gedoogcultuur. De vereniging hecht veel waarde aan scholing, zo ook aan de juiste wijze van scholing in de maatschappij. Het is tot een paar jaar terug ellendig geweest om aan te zien dat op de Nederlandse scholen qua regelgeving min of meer anarchie heerste. De visie was dat je kinderen niet moest beperken in hun vrijheid van handelen en ontplooiing. Gelukkig is men hier sinds luttele jaren op teruggekomen en wordt nu merendeels onderkent dat je kinderen in het onderwijs duidelijke grenzen moet aangeven. Voornamelijk omdat die kinderen daar zelf behoefte aan hebben en om vragen. De Werderbruders hechten er aan te berichten dat ze politiek gezien niet links en niet rechts te vangen zijn. Dat vinden ze achterhaalde begrippen. Ze hebben deugden als kameraadschap, trouw, sociaal, vooruitstrevend, medezeggenschap en democratie hoog in hun vaandel staan. Ze willen daarbij een hechte groep vormen die gezamenlijk vele leuke activiteiten onderneemt en waar mogelijk zo nu en dan een maatschappij-kritisch woord uiten.

Bron-specificaties: bovenstaande berichtgeving is naast het opgevraagde document "Organisatie, Manifest en Reglement van de vereniging Die Werderbruder aus Groningen" eveneens afkomstig uit publicaties via het internet, zoals het "Terug naar de Bron forum" en diverse internet encyclopedia. Ook de elektronische uitgave van het PCM magazine heeft in een bijlage al eens aandacht besteedt aan de Werderbruders. Indien je een "google-search" doet op "Werderbruders" of op "Die Werderbruder aus Groningen", kom je wellicht nog meer informatie tegen.