Hieronder volgt het document "Organisatie, Manifest en Reglement van de vereniging Die Werderbrüder aus Groningen"

Dit document is in een eerste versie bij de officiële oprichting van de vereniging, op 22 februari 2006, door het toenmalige bestuur van de vereniging (Bart de Glint, voorzitter en Hans Meijer, penningmeester) aangeboden bij de Kamer van Koophandel te Groningen. Dit Manifest begint met een stuk algemene informatie, waarna de 7 Circles worden beschreven waarin de Werderbruders hun wereldbeeld hebben gevangen. De vereniging `Die Werderbrüder aus Groningen` bestaat uit de eerste 3 van genoemde 7 Circles, te weten de Inner Circle, Second Circle en Third Circle. De eerste 2 Circles (Inner Circle en Second Circle) betreffen geheime Circles en zijn alleen toegankelijk via ballotage (voor regelgeving hieromtrent lees meer verderop in dit Manifest bij de toelichting en naamsvermeldingen per Circle). Met betrekking tot deze eerste 3 Circles worden in dit Manifest al onze leden vermeld. Daarna volgt een opsomming van de 5 normen en waarden van de vereniging, met direct daaronder het reglement. Vervolgens wordt in dit document de geschiedenis van de vereniging beschreven en wordt nader uitgewijd over de geheime kennis en rituelen van ons `Broederschap`. Heel kort worden religie en spiritualiteit aangestipt, met een verwijzing naar meer hierover op de pagina `Overig`. Eveneens is dit Manifest bedoeld om een aantal politieke, culturele en maatschappelijke visie`s van de vereniging uit te dragen. Als laatste onderdeel van dit Manifest wordt in het hoofdstuk `extra toelichting en diversen` een samenvatting gegeven van de belangrijkste aandachtspunten.

"Organisatie, Manifest en Reglement van de vereniging Die Werderbrüder aus Groningen":

Algemene informatie

De leden van de vereniging "Die Werderbrüder aus Groningen" (in de volksmond "De Werderbruders" genoemd) vormen een Broederschap van vrienden, nauwer met elkaar verweven dan vrienden of zelfs kameraden, die elkaar daarom onderling "Bruders" noemen. De Inner Circle der Werderbruders kent elkaar al jaren en hebben een gemeenschappelijke afkomst, gelegen in de stad Groningen, die elkaar bindt. "Die Werderbrüder aus Groningen" zijn als verzameling van vrienden in een verenigingsvorm gegoten, die tezamen vele leuke, enerverende dingen ondernemen. We zijn allen reeds jaren supporters van de voetbalclubs FC Groningen en Werder Bremen. Het bijwonen van wedstrijden en ondersteunen van beide clubs is onze voornaamste bezigheid. Daarnaast ondernemen we gezamenlijk vele andere enerverende activiteiten. Om het unieke karakter van de vereniging, dat in de loop van inmiddels éénentwintig jaar door ons zo zorgvuldig is opgebouwd te bewaken en te bewaren, is het niet zomaar mogelijk lid van de vereniging te worden. We zijn derhalve een besloten vereniging waar nieuwe leden alleen kunnen worden toegelaten via ballotage van de voltallige Inner Circle. Daarom zijn de belangrijkste activiteiten en evenementen alleen toegankelijk voor de Inner Circle, maar er blijven daarnaast nog genoeg andere activiteiten over die voor meerdere cirkels toegankelijk zijn. In het verderop op deze pagina vermelde reglement staat o.a. beschreven welke activiteiten voor welke cirkel(s) toegankelijk zijn. Zoals elke vereniging hebben ook wij echter een gezonde groei-ambitie, maar wel met de voet op de rem. We proberen deze groei niet ten koste te laten gaan van de oorspronkelijke intimiteit van de groep. Mogelijk nieuwe (aspirant)leden moeten qua persoonlijkheid en karakter dus goed passen in onze vereniging! Echter, zoals bij elke gezonde en vooruitstrevende vereniging het geval is, is ook bij ons de groeiwens een noodzaak, want anders verzand je op den duur in een oude-mannenclub die altijd maar om dezelfde grapjes lacht en waar regelmaat, herhaling en de sleur van alledag uiteindelijk vaak de doodsteek voor een vereniging betekenen. We zijn ons ervan bewust dat juist door aanwas van nieuwe leden, sfeer en karakter in een groep levendig en fris worden gehouden. De vereniging is opgebouwd uit diverse cirkels, waarover in de alinea `extra toelichting en diversen` in dit Manifest nadere uitleg wordt gegeven. Bij de vermelding van de onderstaande cirkels en in het reglement staat de wijze van bevordering per cirkel vermeld.

Het bestuur is het uitvoerend orgaan van onze vereniging. Hierin hebben zitting: Bart de Glint (voorzitter en webmaster), Hans Tepper (vice-voorzitter en cultuurbewaker), Age Spaan (penningmeester), Pieter Tepper (secretaris), Han Vos (coördinator muzikale- en culturele activiteiten), Rogier Achterhof (coördinator sportieve activiteiten), Hans Meijer (bestuurslid algemene zaken) en Marcel Kempes (bestuurslid algemene zaken). Zij zijn tevens lid van de Inner Circle, de hoogst haalbare graad binnen de vereniging. Alleen bestuursleden kunnen deze hoogste gradatie, de Inner Circle, behalen. Ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, dienen om onnodige stagnatie en bureaucratie te voorkomen, met regelmaat op korte termijn besluiten genomen te worden. Hiervoor is het niet noodzakelijk de voltallige vereniging bijeen te roepen, maar is het bestuur als uitvoerend orgaan gerechtigd besluiten te nemen en door te voeren.

Als vriendenclub zijn we door de jaren heen gestaag gegroeid. Zo is de Inner Circle van de Werderbruders van vijf naar acht vaste leden uitgebreid en bestaat de Second Circle inmiddels uit twaalf leden (zie het overzicht en uitleg over de cirkel-opbouw van onze vereniging verderop op deze pagina). De aspirant-leden, zoals verzameld in de Third Circle, bestaan uit zestien personen. Aangezien onze vereniging bestaat uit de Inner Circle, Second Circle en Third Circle, hebben we op dit moment in totaal 36 officiële leden. Daarnaast valt onder onze vereniging ook de `Werderbruders Juniorclub`. Hieronder vallen alle kinderen (en eventuele kleinkinderen) van de leden der Inner Circle, Second Circle en Third Circle. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kunnen zij toegelaten worden tot de Third Circle. Meer uitleg over de Juniorclub en haar activiteiten wordt via deze website gegeven op de pagina `Juniorclub`. Zoals in het reglement omschreven staat, zijn er naast de activiteiten per cirkel, tevens activiteiten waaraan zowel onze eerste 3 cirkels als de Werderbruders Juniorclub deel kunnen nemen. Van met name mensen uit de Third Circle, maar tegenwoordig ook van mensen uit de Fourth Circle, hebben we steeds meer deelname aan Werderbruders-activiteiten. De mensen uit de Third Circle zijn zoals gezegd aspirant-lid. Daarentegen staan personen uit de Fourth Circle buiten de vereniging. Mensen uit de Fourth Circle zijn weliswaar geen lid van onze vereniging en worden daarom ook niet met naam genoemd in dit Manifest, maar ook zij doen in steeds grotere getale mee aan activiteiten en evenementen die tevens voor de cirkels buiten onze vereniging (de Fourth-, Fifth-, Sixth en Seventh Circle) toegankelijk zijn.

 

Geheime cirkels van de vereniging "Die Werderbrüder aus Groningen":

INNER CIRCLE

(Betreft harde kern van Bruders van het Broederschap der Werderbruders. De hoogst haalbare graad binnen de vereniging en als zodanig de enige besluitvormingsgerechtigde leden dezer vereniging vormend. Alle Inner Circle leden zijn belangrijke ideeënaandragers en adviesgevers van de vereniging en hebben zowel ideeën-, advies- als stemrecht. Men kan via voordracht toegelaten worden tot de Inner Circle, mits hiertoe een unaniem positief besluit van alle Inner Circle leden gegeven wordt. Alle Inner Circle leden zijn tevens bestuursleden. Tezamen hebben zij de dagelijkse leiding en vormen het uitvoerend orgaan):

Bestuursleden:

Bart de Glint, voorzitter en webmaster, "Der Glatze" 

Hans Tepper, vice-voorzitter en cultuurbewaker, "Der Hanzel" 

Age Spaan, penningmeester, "Aspro"

Pieter Tepper, secretaris, "Don Pedro"

Han Vos, coördinator muzikale- en culturele activiteiten, "Fuchs"

Rogier Achterhof, coördinator sportieve activiteiten, "Roderick"

Hans Meijer, algemeen bestuurslid, "Hansi"

Marcel Kempes, algemeen bestuurslid, "Mario"

 

SECOND CIRCLE

(Betreft Kameraden die dicht tegen de Inner Circle/harde kern aanzitten en vaak meedoen aan evenementen van de Werderbruders. Om te kunnen toetreden tot de Second Circle is een positief besluit nodig van de helft plus één van de Inner Circle leden en dient men meerdere malen mee geweest te zijn op reizen van de Werderbruders en regelmatig deel te nemen aan overige evenementen van de Werderbruders. Alle Second Circle leden hebben adviesrecht en mogen ideeën aandragen, maar ze hebben in tegenstelling tot Inner Circle leden geen stemrecht):

Leden:

Gert-Jan Vliek

Jan Reinders

Joop Heeres

Henk Hingstman

Fokko Katerberg

Jarno Geuzinge

Hayo Boon

Jitse Kalsbeek

Gerrit Seefat

Geert Nijboer

Jack Stoffers

Martin Ratering

 

Niet openbaar toegankelijke cirkel van de vereniging "Die Werderbrüder aus Groningen":

THIRD CIRCLE

(Betreft Vrienden en Familieleden van Inner Circle leden, verzameld in een cirkel die als een overgangscirkel dient te worden gezien. De Third Circle valt niet onder de geheime cirkels, maar is ook geen openbaar toegankelijke cirkel van onze vereniging. Men dient deze gradatie dus min of meer te verdienen. De Third Circle vormt een soort van buffer tussen de maatschappij en ons Broederschap. De mensen uit de Third Circle worden beschouwd als aspirant-leden. Met name de Vrienden (familieleden doen in verreweg de meeste gevallen niet mee aan activiteiten van de Werderbruders) doen af en toe mee aan evenementen georganiseerd door de Werderbruders. Om tot de Third Circle te kunnen behoren dien je in ieder geval 1x mee geweest te zijn met een reis van de Werderbruders (bijv. naar Bremen of Dörpen). Een Third Circle lid kan worden voorgedragen door één enkel Inner Circle lid. Binnen onze vereniging worden de aspirant-leden van de Third Circle ook wel "Prospects" genoemd):

Aspirant-leden:

Martin Venema

Bruno Tap

Henk Mollema

Ger Helsma

Geerttinus Ebbinge

Adriaan Blaauw

Gert Boerhave

Rolf Timmer

Bert Ratering

Henk Mulder

Rolf Hingstman

Harry Nieland

Peter Mulder

Colin Beugels

Sacha Ties

Ite Wiersma

 

N.b.: De vereniging "Die Werderbrüder aus Groningen" bestaat alleen uit bestuursleden, vaste leden, leden en aspirant-leden. Dus uit de in de 3 bovenstaande cirkels genoemde personen. "Die Werderbrüder Juniorclub" vormt de jeugdafdeling van onze vereniging. Kandidaten in alle hieronder vermelde cirkels zijn geen leden maar in het wereldbeeld dat de vereniging wil uitstralen "sympathisanten", "bekenden", "kennissen" en "buitenstaanders" te noemen. Daarom en vanwege privacy-redenen worden in onderstaande cirkels geen namen genoemd.

 

Openbaar toegankelijke cirkels van de vereniging "Die Werderbrüder aus Groningen":

FOURTH CIRCLE

(Het gaat hier om openbare Sympathisanten van de vereniging. Ze dragen de vereniging een warm hart toe en doen sporadisch mee aan evenementen van de vereniging. De Fourth Circle is de hoogst haalbare openbaar toegankelijke cirkel van de vereniging der Werderbruders. Fourth Circle kandidaten kunnen worden voorgedragen door een enkel Inner Circle of Second Circle lid. Hierdoor kan de lijst van Sympathisanten der Fourth Circle regelmatig fluctueren en de aanwas erg groot zijn.

 

FIFTH CIRCLE

(Het gaat om Werderbruders goedgezinde Bekenden, die enige band hebben met de vereniging. Fifth- en Sixth Circle kandidaten kunnen worden voorgedragen door zowel een enkel Inner Circle lid als een enkel Second Circle lid. De lijst van namen kan hierdoor erg groot zijn en namen kunnen regelmatig wijzigen).

 

SIXTH CIRCLE

(Meestal betreft het hier Kennissen, die nauwelijks of geen band hebben met, of weet hebben van het bestaan van de vereniging. Zie voor toekenning van kandidaten het commentaar bij de Fifth Circle).

 

SEVENTH CIRCLE

(De zogenaamde Buitenstaanders, zij die de buitenwereld vormen en al dan niet op de hoogte zijn van het bestaan der Werderbruders… (in kringen van de Werderbruders vaak humoristisch, enigszins negatief bedoeld, in bewoordingen als "dat is iemand uit de zevende circel"). Deze Buitenstaanders, ook wel "Outsiders" genoemd, kunnen in aanraking komen met de Werderbruders en haar organisatie. Eigenlijk kun je volgens het wereldbeeld van de vereniging "Die Werderbruder aus Groningen" onder de Seventh Circle de gehele wereldbevolking hangen. Bij een eventuele wederzijdse sympathie met één der Inner Circle of Second Circle leden kan bevordering tot Kennis der Sixth Circle geschieden.)

 

Werderbruders zijn bijzonder karaktervolle jongens voor wie de volgende 5 normen en waarden als het hoogste goed gelden:

* Eén voor allen, allen voor één.

* Indien nodig, er voor elkaar zijn.

* Wat onderling besproken wordt, komt nooit naar buiten.

* Er wordt onderling niet over elkaar `geluld`, tenzij het humoristisch bedoeld is, of ernstige zaken betreft.

* En wellicht de belangrijkste van allemaal: vooral niet vergeten gezamenlijk zoveel mogelijk lol te maken, onder het motto "dit leven is al zo kort, pluk de dag!!!"

 

Reglement van de vereniging "Die Werderbrüder aus Groningen":

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn gebaseerd op de in voorgaande alinea genoemde 5 normen en waarden. Ze gelden voor ieder Inner Circle en Second Circle lid en voor ieder Third Circle aspirant-lid. Bij deelname aan activiteiten van onze vereniging door mensen uit de overige cirkels, geldt onderstaande regelgeving vanzelfsprekend ook voor hen (let wel: er zit hier en daar enige ludiekheid in de regelgeving):

 • Onvoorwaardelijke trouw aan iedere Bruder, met de instelling dat bij wijze van spreken je Bruder`s lot je eigen lot is.
 • Indien Werderbruders onder elkaar zijn en hetgeen dan wordt besproken, is strikt vertrouwelijk en komt nooit naar buiten, onder het motto "mond op slot en de sleutel weggooien".
 • Werderbruders staan, indien nodig, ten alle tijde voor elkaar klaar en weten elkaar altijd te vinden, desnoods 24 uur per dag.
 • Er is regelmatig onderling contact via telefoon, e-mail of sms.
 • Niet de hoeveelheid contacten maar de kwaliteit van het contact is belangrijk. Zodra Werderbruders bij elkaar zijn ontstaat weer de unieke Werderbruders sfeer van "ouwe jongens, krentenbrood", kortom het is gezellig en goed zo en daar komt niets of niemand tussen.
 • De belangrijkste verenigingsactiviteit is de Jaarlijkse Vergadermaaltijd voor Inner Circle leden. Ieder jaar, in het eerste kwartaal, vindt deze bijeenkomst plaats. Feitelijk wordt tijdens deze Vergadermaaltijd het beleid bepaald voor het nieuwe verenigingsjaar. Dit betreft de enige activiteit waar voor Inner Circle leden een verplichte aanwezigheid op rust. Slechts bij hoge uitzondering kan men zich hiervoor afmelden.
 • Naast de Jaarlijkse Vergadermaaltijd zijn er nog 2 activiteiten die slechts toegankelijk zijn voor de Inner Circle, te weten de speciale buitenlandsereis voor Inner Circle leden waarvoor maandelijks gespaard wordt en de jaarlijkse `Inner Circle tocht` in het voorjaar langs het Germaanse voetpad naar één van de geheime vergaderlocaties van het bestuur, genaamd "De Bron". Bij eventuele bevorderingen naar de Inner Circle worden de nieuwe Inner Circle leden officieel ingewijd bij "De Bron".
 • Wat betreft de speciale reis voor Inner Circle leden waarvoor maandelijks gespaard wordt en de `Inner Circle tocht` naar "De Bron", kan hierop, evenals op alle overige activiteiten en evenementen, geen verplichting rusten. Echter, voor alle Inner Circle leden ligt m.b.t. deelname aan deze beide activiteiten wel meer een verplichtend karakter, dan op activiteiten en evenementen die open staan voor deelname door meerdere Circles. Logisch ook, aangezien deelname aan deze beide activiteiten beschouwd wordt als een eer en privilege, alleen voorbehouden aan de hoogste gradanten van onze vereniging/Broederschap: de Inner Circle.
 • Na de 3 voornoemde belangrijkste verenigingsactiviteiten is er alleen voor de Inner Circle èn Second Circle leden het najaarsbezoek aan Bremen met een thuiswedstrijd van Werder, waarbij overnacht wordt i.v.m. een bezoek aan de Bremer Freimarkt.
 • Een bezoek aan andere Werder Fanclubs, zoals bijvoorbeeld de geregelde bezoeken aan onze bevriende Werder Fanclub de Goalbusters uit Dörpen, staat behalve voor de Inner Circle ook open voor deelname van leden uit de Second Circle en aspirant-leden uit de Third Circle. Ook de oudere leden van de Werderbruders Juniorclub mogen hieraan deelnemen. Dit geldt eveneens voor deelname aan andere door Werder Fanclubs georganiseerde activiteiten en evenementen, zoals voetbaltoernooien, fanclubdagen, enz.
 • Van de niet-reguliere evenementen is de om de paar jaar te organiseren "Werderbruders Familiedag" een evenement dat alleen is voorbehouden aan de Inner Circle, Second Circle en Third Circle. Toelichting op de "Werderbruders Familiedag", die ook te beschouwen is als de traditionele verenigingsdag: op deze dag wordt door de bestuursleden, evenals door de leden der Second Circle en de aspirant-leden uit de Third Circle, tezamen met partners en kinderen en eventuele kleinkinderen (lees: de Werderbruders Juniorclub), de maaltijd gebruikt en een gezamenlijke activiteit ondernomen, zoals bijvoorbeeld bowlen.
 • Een ander nader te noemen niet-regulier evenement, hoewel we er naar streven dit wel een jaarlijkse status te geven, is de `tweede voetbalreis naar Bremen`. Dit kan een extra bezoek op zaterdag aan een Bundesliga-wedstrijd betreffen, maar evengoed een tussendoorbezoekje (midweeks) aan een Europacupwedstrijd van Werder zijn. Deze reis is bedoeld voor mensen uit zowel de Inner Circle, Second Circle als de Third Circle. Tevens bestaat de mogelijkheid om op deze trip leden van de Werderbruders Juniorclub mee te nemen. Meestal vindt deze niet-reguliere activiteit plaats in het voorjaar, maar dat is geen vaststaand gegeven en is mede afhankelijk van het feit hoe gemakkelijk toegangskaarten voor ons verkrijgbaar zijn. 
 • In principe kan aan alle overige activiteiten door iedere Circle worden deelgenomen (dus ook door Fourth-, Fifth- en Sixth Circle kandidaten), tenzij de Inner Circle besloten heeft om aan een zekere activiteit een bepaalde Circle-prioriteit toe te kennen. 
 • In uitzonderlijke situaties kunnen zelfs mensen uit de Seventh Circle, zonder voorkennis van zaken m.b.t. onze vereniging en meestal op toevallige wijze, toch betrokken raken bij onze activiteiten of evenementen. Indien er dan geen voorwaarden aan betreffende activiteit of evenement zijn verbonden, kunnen zij probleemloos deelnemen. Uiteraard dienen ook zij zich dan te conformeren aan onze regelgeving.
 • Zoals hierboven beschreven is er voor mensen uit alle 7 Circles dus een mogelijkheid tot deelname aan activiteiten en evenementen die onder auspiciën van de Werderbruders worden georganiseerd. Denk hierbij aan voorbeelden zoals: het gezamenlijk bekijken van voetbalwedstrijden op tv; rondleidingen en dergelijke zoals georganiseerd in de Euroborg en het Weserstadion; mogelijkheid tot gezamenlijk bezoek aan concerten of andere cultuur- dan wel sportfestijnen; gezamenlijke etentjes; kampeeractiviteiten; bijwonen van lezingen; een kijkje bij de TT in Assen; een bezoek aan de Bremer wielerzesdaagse; bezoek aan het Bremer Haus für Wissenschaft und Raumfahrt, wat met name voor de leden van de Juniorclub heel leerzaam en interessant kan zijn en meer van dit soort boeiende activiteiten en evenementen. Het betreft dus alles wat een gezelligheidsvereniging gezamenlijk kan ondernemen.
 • De Werderbruders zijn enigszins ambitieus te noemen. Zoals bij elke gezonde vereniging mag er ook bij ons groei van de vereniging ontstaan, mits gecontroleerd en uiteraard onder ballotage en volgens hiernavolgend omschreven toestemming van de leden der Inner Circle: mogelijke bevorderingen naar en aanwas van de Inner Circle geschieden alleen op unanieme voorspraak van de voltallige Inner Circle. In dit unieke geval kan ieder Inner Circle lid gebruik maken van zijn vetorecht en hiermee de voordracht van een nieuw lid blokkeren. Groei van de Second Circle kan alleen geschieden indien de helft plus één leden van de voltallige Inner Circle hiermee instemt. Een Bevordering van de Fourth- naar de Third Circle kan geschieden op voorspraak van één enkel Inner Circle lid. Ook een benoeming van een familielid in de Third Circle gaat via één enkel Inner Circle lid. Immers, feitelijk zitten alle familieleden van Inner Circle leden volgens Werderbruders maatstaven in de Third Circle (zie zoals elders in dit Manifest omschreven).
 • De Third Circle, bestaande uit goede vrienden en familieleden, moet worden gezien als een buffer tussen ons Broederschap en de maatschappij. Personen uit de Third Circle zijn aspirant-leden van onze vereniging. De Third Circle betreft in tegenstelling tot de Inner Circle en de Second Circle geen geheime cirkel van onze vereniging, maar de Third Circle is ook geen openbaar toegankelijke cirkel zoals de Fourth-, Fifth- en Sixth Circle dit wel zijn. Mensen uit de Third Circle worden ook wel "prospects" genoemd.
 • Bijna overbodig te vermelden dat alle bestuursleden (Inner Circle), maar ook leden (Second Circle) en aspirant-leden (Third Circle) zich moeten conformeren aan het reglement der Werderbruders, zoals samengesteld door het bestuur/Inner Circle.
 • Indien sympathisanten uit de Fourth Circle, of in uitzonderlijke gevallen zelfs bekenden uit de Fifth Circle, of kennissen uit de Sixth Circle, meedoen aan een activiteit van onze vereniging, dienen ook zij zich als vanzelfsprekend aan onze regelgeving en verordeningen te conformeren.
 • Om het Werderbruders idee en -gevoel door te geven over de generaties heen, bestaat er de mogelijkheid toe te treden tot de Werderbruders Juniorclub. Kinderen en kleinkinderen van alle Inner Circle, Second Circle en Third Circle leden zijn automatisch lid.
 • Opbouw van de organisatie, manifest en reglement zijn in volledige vorm alleen bekend aan de Inner Circle leden. Geheimhouding van deze 3 voornoemde zaken, evenals geheimhouding van alleen aan Inner Circle leden bekend zijnde Werderbruders geheimen, zijn naast trouw aan en kameraadschap met de Bruders het hoogste goed binnen de vereniging.
 • De Werderbruders geheimen en rituelen zoals zij genoemd worden in het geheime document "Historie, Heden en Toekomst van de vereniging Die Werderbrüder aus Groningen", zijn alleen bekend bij de leden der Inner Circle/het bestuur en mogen alleen worden overgedragen bij een eventuele bestuursmutatie.
 • Uit de 4x per jaar gezamenlijk te ondernemen reguliere activiteiten (Vergadermaaltijd, de reizen naar Bremen in voor- en najaar en de voettocht naar de oude Germaanse offerplaats "De Bron"), spreekt een zekere regelmaat en traditie. Werderbruders hechten dus aan het instand houden van tradities en hebben onder elkaar meestal aan een half woord voldoende om elkaar te begrijpen. Hieruit spreekt een inmiddels jarenlange verbondenheid en een goed contact op hoog niveau, lees: kwaliteit.
 • Natuurlijk is er naast het in ere houden van tradities altijd een nieuwsgierige drang naar nieuwe avonturen, het ondernemen van nieuwe activiteiten en deelnemen aan nieuwe evenementen.
 • Dankzij de 4 voornoemde reguliere evenementen per jaar en de andere onder auspiciën van onze vereniging te organiseren activiteiten, zijn er dus genoeg gelegenheden om elkaar regelmatig te ontmoeten. Initiatieven hiertoe kunnen komen van iedereen uit de Inner- en Second Circle. Bij gelegenheid kunnen hiertoe zelfs ideeën worden aangedragen door mensen uit de Third Circle. Men hoeft zich dus niet te vervelen.
 • Nadere toelichting op onze hoofdactiviteit, de Jaarlijkse Vergadermaaltijd: naast het aangename aspect van eten, drinken en onder elkaar zijn, wordt tijdens de vergadermaaltijd, te houden in het eerste kwartaal van elk nieuw jaar, het beleid voor het komende jaar zoals voorbesproken en aangedragen door het bestuur, vastgelegd en geaccordeerd door de voltallige Inner Circle. Belangrijkste peiler en ideeënaandrager voor dit beleid zijn de brainstormsessies van de voorzitter en vice-voorzitter, die op niet nader bepaalde momenten gedurende het gehele jaar bij elkaar kunnen komen. Ten alle tijden zijn deze bilatterale voorzitter/vice-voorzitter overleggen besloten van aard en vinden plaats op geheime locaties. Vanzelfsprekend kunnen daarnaast ook ideeën van de overige Inner Circle leden leiden tot nieuwe inzichten en daaruit voortvloeiend nieuwe beleidsvoering. Als zodanig is deze vergadermaaltijd dus de belangrijkste bijeenkomst van het jaar voor de Werderbruders.
 • Na deze vergadermaaltijd zijn de buitenlandsereis voor de Inner Circle leden en de jaarlijkse voettocht naar "De Bron" de belangrijkste activiteiten van onze vereniging.
 • De Inner Circle heeft als bestuur besloten, het toelaten tot bepaalde evenementen van aspirant-leden uit de Third Circle, of bij een aantal activiteiten zelfs personen uit alle overige cirkels, slechts met de hand op de rem te zullen toestaan. Want het is niet mogelijk dat iedereen maar raak en gek kan meedoen met de Inner Circle en voor wat betreft een groot aantal overige activiteiten van onze vereniging, ook met de Second Circle der Werderbruders. Dan is ons Broederschap namelijk binnen de kortste keren beroofd van het unieke karakter, dat sinds april 1992 zo zorgvuldig door ons is opgebouwd.
 • Echter, reden dat er door de vereniging ook activiteiten worden georganiseerd waaraan de Third Circle en in een aantal gevallen zelfs de Fourth- tot en met de Seventh Circle kunnen deelnemen, ligt in het feit dat wij als vereniging en Vriendenclub een gezonde groeiambitie hebben. Voordeel hiervan is dat je op deze wijze af en toe `fris bloed` in de vaste/oorspronkelijke groep krijgt. Het is belangrijk om daarbij te onthouden dat aanvulling van nieuwe personen en verandering van `praat en spijs` de groep en wellicht nog belangrijker: de sfeer in de groep, waar mogelijk springlevend houdt.
 • Het bestuur is in handen van alle Inner Circle leden tezamen, in de hiernavolgende rolverdeling: Bart de Glint als voorzitter en webmaster, Hans Tepper als vice-voorzitter en cultuurbewaker, Age Spaan als penningmeester, Pieter Tepper als secretaris, Han Vos als coördinator muzikale- en culturele activiteiten, Rogier Achterhof als coördinator sportieve activiteiten, Hans Meijer als algemeen bestuurslid en Marcel Kempes eveneens als algemeen bestuurslid. De Inner Circle is ten alle tijde bepalend voor de cultuur en de hierbij behorende unieke sfeer der Werderbruders! Naast onze officiële cultuurbewaker worden alle Inner Circle leden als belangrijke cultuurbewaarders van onze unieke Vriendenclub en vereniging gezien.
 • Pas als iemand op unanieme voorspraak van de voltallige Inner Circle bevorderd wordt van Second Circle naar Inner Circle, krijgt die persoon dezelfde bevoegdheden als alle overige Inner Circle leden. In feite houdt dit in dat het nieuwbakken Inner Circle lid hiermee naast advies- en ideeënrecht ook stemrecht krijgt. Qua bevoegdheden is stemrecht namelijk het enige, maar wel zeer wezenlijke verschil tussen de Inner Circle en de Second Circle.
 • Extra toelichting op bevoegdheden van het bestuur: het achtmanschap Bart de Glint, Hans Tepper, Age Spaan, Pieter Tepper, Han Vos, Rogier Achterhof, Hans Meijer en Marcel Kempes, vormen gezamenlijk het uitvoerend bestuurlijk orgaan. Het bestuur is daarmee gerechtigd tot uitvoering van alle besluiten en regelgeving. Om t.b.v. de dagelijkse praktijk trage besluitvorming en stagnatie te voorkomen, is het bestuur als uitvoerend orgaan geauthoriseerd om beleid en beslissingen zelfstandig, dus zonder vooroverleg met overige verenigingsleden, door te voeren. De bestuursleden vergaderen 1x per jaar, maar er kunnen indien nodig altijd extra bestuursvergaderingen worden ingelast. Zoals eerder aangegeven is er een paar keer per jaar bilatteraal overleg tussen de voorzitter en de vice-voorzitter, op alleen aan hen bekende locaties. Tijdens deze geheime vergaderingen wordt richting gegeven aan visie en beleid van de vereniging "Die Werderbrüder aus Groningen". Dit kan zijn voor de eerstvolgende periode van een jaar, maar kan ook aspecten en onderwerpen met zich meebrengen die een meerjaren-visie betreffen. De korte en de meer-jaren visie wordt in de praktijk dus uitgezet en bewaakt door de voorzitter en de vice-voorzitter. Tijdens de Jaarlijkse Inner Circle Vergadermaaltijd, zijnde de belangrijkste activiteit en vergadering van het verenigingsjaar, worden alle beleidsvisies en overige ideeën samen gebracht, besproken, voorgelegd en waar mogelijk geaccordeerd door de voltallige Inner Circle. 
 • Aldus omschreven in het document "Organisatie, Manifest en Reglement van de vereniging Die Werderbrüder aus Groningen" en door toenmalig en huidig voorzitter "Der Glatze" (Bart de Glint) en toenmalig penningmeester en huidig algemeen bestuurslid "Hansi" (Hans Meijer) op woensdag 22 februari 2006 in een eerste versie aangeboden bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

  Groningen, 22 februari 2006

  Bart de Glint                                            Hans Meijer

  (voorzitter)                                              (penningmeester)

  ©

  copyright: "Die Werderbrüder aus Groningen"

  (since 1992)  

   

  Geschiedenis

  Ooit (in april 1992) zijn we begonnen met het gezamenlijk bezoeken van thuiswedstrijden van de Duitse voetbalclub Werder Bremen. Hierin is ook de oorsprong van de naam van de vereniging terug te vinden. Naast de gezamenlijke afkomst uit de stad Groningen, hadden de eerste Werderbruders waarmee het allemaal begon nog een gemeenschappelijke factor: ze werkten allemaal bij het toenmalige Regionaal Ziekenfonds Groningen (RZG, een voorloper van het huidige Menzis), of hadden een partner die hier werkt(e). Op één van de vele toenmalige roemruchte personeelsfeestjes van het RZG is uiteindelijk het plan gesmeed om een keer gezamenlijk naar Bremen te reizen en een thuiswedstrijd van Werder te gaan bezoeken. De keuze destijds voor Werder Bremen was vrij simpel: het was vanuit Groningen bekeken de meest nabij spelende Bundesligaclub en van oudsher hadden FC Groningen en Werder Bremen al het een en ander met elkaar. Zo zijn er verhalen bekend van al sinds de jaren vijftig (in de 20e eeuw) naar Bremen en Hamburg reizende groepen supporters uit Groningen en omstreken, waaronder destijds de vader van onze huidige voorzitter "Der Glatze", die thuiswedstrijden bijwoonden van zowel Werder Bremen als Hamburger SV. Daar komt bij dat Groningen en Werder dezelfde clubkleuren hebben (groen-wit) en gedurende de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben ze ten tijde van de inmiddels befaamde Benettontoernooien in het Oosterparkstadion verschillende malen tegen elkaar gespeeld. Helaas behoort de traditie van deze onderlinge (oefen)wedstrijden reeds geruime tijd tot het verleden. Eén van de wensen van de Werderbruders en waaraan door ons waar en wanneer maar mogelijk wordt gewerkt, is het streven om nieuw leven in te blazen in het spelen van een onderlinge wedstrijd tussen beide prachtige, Groen-Witte volksclubs, bij voorkeur op reguliere basis. Te denken valt bijvoorbeeld aan een voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen in Nederland en het jaar daarop in Duitsland, te plannen laatste oefenwedstrijd, waarin beide clubs met elkaar de degens kruisen. Gelet op de van oudsher vele supporters in Groningen en Drenthe van Werder Bremen en in noord-west Duitsland van FC Groningen, zal dit streven zonder meer een grote schare toeschouwers op de been brengen. Het ene jaar zou je dit onderlinge oefenduel in de Euroborg in Groningen kunnen laten plaatsvinden en het daaropvolgende jaar in het Weserstadion in Bremen om er zo om en om spelend een geweldig mooie traditie van te maken! De kleuren groen-wit van beide clubs zijn overigens geen toeval, je vind deze kleuren ook terug in het logo van de Eems-Dollard regio, gelegen aan weerszijden van de Gronings/Drents-Duitse grens. Tevens vind je de kleuren groen-wit terug in het wapen van de oude Saksische streek rond de Noordzee. Deze oude historische streek strekte zich oorspronkelijk uit van Nederlands Friesland, via Groningen/Drenthe en in Duitsland zich voortzettend via Ost-Friesland en Nord-Friesland (incl. het grondgebied van de deelstaat Bremen en een stuk van de deelstaten Niedersachsen en Sleeswijk-Holstein) tot in delen van het huidige Denemarken. In deze gehele regio werd tot aan de vroege Middeleeuwen overal een vrijwel gelijksoortig Fries gesproken, waaruit zich later het Gronings, het Drents, het Ostfries en Nordfries, het zogenaamde Danske fries (zoals wordt gesproken in delen van zuid-Denemarken) en het huidige Westfries hebben ontwikkeld. De steden Groningen en Bremen liggen dus historisch gezien in een van oorsprong één geheel zijnde streek. Qua cultuur, mentaliteit en oude maar ook hedendaagse gebruiken hoort het hele gebied van noord-oost Nederland en noord-west Duitsland feitelijk bij elkaar. Het is een prachtige op oude Germaanse grond gelegen streek, waar het jachtige leven van de Randstad en het Ruhrgebied en de daarbij behorende nadelen gelukkig nog ver weg zijn. We mogen trots zijn op onze afkomst en op het voorrecht hier te mogen leven, wonen en werken!

  De allereerste vijf Werderbruders die de trip naar Bremen in april 1992 ondernamen waren: Bart de Glint, Hans Meijer, Age Spaan, Jan Reinders en Henk Mollema. Het betrof de wedstrijd Werder Bremen-Bayern München en deze wedstrijd werd op een maandagavond gespeeld, einduitslag 4-1 voor Werder. We waren dus gelijk `verkocht`! We zongen luidkeels met de fanatieke supporters op de Ostkurve mee: "Werder zieht die Bayern die Lederhosen aus". Op de pagina `Nieuwsbrief` tref je meer van dit soort memorabele anekdotes aan. In het toen nog internetloze tijdperk werden de kaartjes besteld via de vlak over de Duitse grens wonende zwager van de latere secretaris van onze vereniging Pieter Tepper. Deze zwager haalde de kaartjes voor ons bij een toenmalig voorverkoopadres in het Ostfriese Leer. Tegenwoordig geschiedt de voorverkoop uiteraard via internet en hebben de Werderbruders als eerste en enige officiële fanclub van Werder Bremen in Nederland zelfs het voorrecht de kaarten te mogen bestellen via de D.E.V.A.U. (overkoepelend verband van officiële Werder fanclubs). De reizen en verhalen rond de Werderbruders hebben inmiddels een, ook in kringen buiten de Werderbruders, legendarisch karakter gekregen. Uiteraard zijn de anekdotes met betrekking tot ontmoetingen met de toenmalige burgemeester van Bremen, tv opnames van de Werderbruders voor het Weserstadion gemaakt door het programma "Sport im Dritten", het oplopen van zonnesteken en verliezen van paspoorten en nog ontelbare andere verhalen, hier debet aan!

  Een aantal mijlpalen in onze geschiedenis

  * Sinds 22 februari 2006 staan Die Werderbrüder aus Groningen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen als een officiële vereniging.

  * Vanaf 11 augustus 2007 is onze website in de lucht.

  * Op 17 februari 2008 zijn we door de eerder aangehaalde D.E.V.A.U. uitgeroepen tot eerste en enige officiële fanclub van Werder Bremen in Nederland.

  * Sinds 17 maart 2010 worden we op de homepage van Werder Bremen vermeld bij de officiële internationale Werder fanclubs, zie:

  http://www.werder.de/de/fankurve/fanbetreuung/fanclubs.php (door vervolgens even naar beneden te scrollen en dan te klikken op `Andere (21)` kom je uit bij de internationale Werder Bremen Fanclubs, waaronder "Die Werderbrüder aus Groningen".

  Geheime kennis en wijze van opbouw van de vereniging

  De mythe verteld dat "Die Werderbrüder aus Groningen" een onafgebroken keten van generaties betreft met een directe afstamming van de laatste in Nederland woonachtige Germaanse stam. Om deze keten in stand te houden bestaat de belangrijke Jeugdafdeling genaamd "Die Werderbrüder Juniorclub". In feite zijn "Die Werderbrüder aus Groningen" een gezelligheidsvereniging (onder die kop staan we ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) die is ontstaan om het begrip Vriendschap te verheffen. En deze Vriendschap is de fundamentele eenheid van de Werderbruders! Op basis van deze diepe kameraadschappelijke verbondenheid staat de vereniging voor begrippen als eerlijk, behulpzaam, trouw, transparant. Dit laatste begrip (transparant) behelst intern duidelijkheid en openheid naar elkaar toe. Om het Broederschap naar buiten toe te beschermen blijft er een mysterieuze sluier bestaan. Dit is vooral gedaan om het Broederschap door alle tijden heen haar grote kracht te laten bewaren en slechts met ingewijde leden haar vanuit de oudheid overgeleverde, veelal Germaanse geheimen en rituelen, te delen. Mede daarom zijn de Werderbruders ook te beschouwen als een Germaans Broederschap. Veel van de hiervoor genoemde geheime kennis en rituelen is tot ons gekomen via een oud Nederlands Thule-cel lid, een oude man die reeds jaren in Drenthe woonde en zijn geheimen niet met zich mee wilde nemen zijn graf in. Hij heeft voor hem geschikte mensen gezocht om diverse zaken te openbaren en door te geven. Via internet, aanverwante zaken en andere kanalen is hij bij de vereniging `Die Werderbrüder aus Groningen` terecht gekomen en na een aantal gesprekken achtte hij ons de juiste groepering om zijn geheime kennis aan over te dragen. Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog heeft het voor de buitenwereld geheimzinnige Thule Genootschap, oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland en Oostenrijk, zichzelf officieel opgeheven. Voornamelijk omdat ze te nadrukkelijk maar onterecht als politiek en ideologisch verweven werden beschouwd met Nazi-Duitsland. Velen was niet bekend dat het Thule Genootschap slechts geïnteresseerd was in esotherische en aanverwante onderwerpen, evenals ook de Werderbruders naast de voetballerij en hun rotsvaste geloof in een onvoorwaardelijke kameraadschap, daar hun interesses hebben liggen. De vereniging `Die Werderbrüder aus Groningen` beschouwt zichzelf als één van de wereldwijd laatste zelfstandig opererende en overlevende `Thule cellen`, die over de juiste normen en waarden ten behoeve van onze maatschappij en prachtige planeet `moeder Aarde` willen waken.

  Naast voornoemde geheime kennis en rituelen betreft het ook geheimen van meer recente datum, die we delen met al dan niet officiële instanties, organisaties en verenigingen van over de gehele wereld. Met betrekking tot de aard van deze geheime kennis en rituelen kunnen we via deze openbare website geen nadere mededelingen doen. Deze geheimen en rituelen, die om diverse redenen niet openbaar gemaakt kunnen worden en derhalve dus niet vermeld staan op onze website, zijn in diverse gradaties bekend aan het bestuur, de Inner Circle en de Second Circle. De voornaamste geheime kennis is slechts bekend aan de leden van het bestuur en de cultuurbewaker van onze vereniging en wordt alleen overgedragen bij een eventuele bestuursmutatie. Deze geheime kennis is verwoord in het document "Historie, Heden en Toekomst van de vereniging Die Werderbrüder aus Groningen". Dit document is in goede bewaring "afgegeven" bij de geheime oude Germaanse offerplaats genaamd "De Bron". Er zijn twee rituelen die langs deze weg in de openbaarheid mogen worden gebracht. De eerste rite die we hier noemen is de jaarlijkse tocht over het oude Germaanse voetpad naar de eerder genoemde geheime Germaanse offerplaats "De Bron". Elk voorjaar wordt deze mystieke en spirituele voettocht door de voltallige Inner Circle ondernomen en wordt `s ochtends in alle vroegte de zogenaamde "witte wiev`n" nevel opgesnoven, waarvan een geneeskrachtige en geestverruimende werking uitgaat. Feitelijk is het oude gebruik van "witte wiev`n snuiv`n" te beschouwen als de voorganger van het huidige `dauwtrappen`. Daarnaast kennen we ook de kracht van de `Germaanse regendans`. Van de voorjaarsregen op je blote huid voelen gaat een energieke werking uit en beide genoemde rituele gebruiken worden als een diepe spirituele ervaring beleefd. Echter, we hebben ook kennis van zaken als de `tweestoffelijkheid` van elk levend wezen en biologisch organisme. Op het begrip `tweestoffelijkheid` kunnen we iets nader ingaan middels een artikel op de pagina "Overig". Als één van de laatste overlevende Germaanse Broederschappen is ons dit soort kennis vanuit de Oudheid en via de elders op deze website aangehaalde geheime oude Germaanse offerplaats "De Bron" doorgegeven. We zien dit als het hoogste goed en als onze edele plicht deze kennis te bewaren en bewaken en als de tijd daarvoor rijp is door te geven aan de doorstromende leden van de Werderbruders Juniorclub.Deze uiterst mystieke ervaringen zijn alleen voorbehouden aan Inner Circle leden. Er zijn bindende afspraken gemaakt en plechtige beloftes afgelegd om de overige geheime kennis en rituelen binnenskamers te houden. Natuurlijk kan het altijd zo zijn dat door de rijping der tijd of de actualiteit van het moment, delen van deze kennis geopenbaard dienen te worden. Onnodig te vermelden dat dit dan onder uiterste zorgvuldigheid vooraf beoordeeld wordt door het bestuur en indien noodzakelijk, in overleg met voornoemde internationale instanties, organisaties en verenigingen. Op deze website worden behalve via dit Manifest, eveneens op de pagina`s `Overig` en `Colofon` met betrekking tot deze geheime kennis en rituelen, tipjes van de sluier opgelicht. Fracties van teksten en onderwerpen uit het geheime verenigingsdossier "Historie, Heden en Toekomst van de vereniging Die Werderbrüder aus Groningen" staan op deze pagina`s vermeld.

  Vanwege deze geheime kennis, het in de loop der jaren zo zorgvuldig opgebouwde unieke cultuur- en gedachtengoed en het mede daarom besloten karakter van onze vereniging, zijn de eerste 2 cirkels van de vereniging (Inner Circle en Second Circle) geheime, niet openbare niveaus en slechts toegankelijk onder ballotage van en regelgeving opgesteld door de Inner Circle. De exacte regelgeving hiervoor staat zoals eerder vermeld in dit Manifest omschreven bij de vermelding van de geheime cirkels en de naamsvermeldingen van degenen die zich in deze geheime cirkels bevinden. De Third Circle, die wordt gezien als een overgangscirkel tussen de openbaar toegankelijke cirkels en de geheime cirkels, bestaat uit personen (de zogenaamde "prospects") die kunnen worden benoemd via een enkel Inner Circle lid. Het betreft Vrienden die af en toe meedoen aan evenementen/activiteiten van onze vereniging. Tevens zitten in de Third Circle alle familieleden van Inner Circle leden. De Third Circle wordt ook wel gezien als een buffer tussen het Broederschap en de maatschappij. Met betrekking tot de Fourth-, Fifth- en Sixth Circle kan een enkel lid der Inner Circle, maar ook een enkel lid der Second Circle, iemand voordragen. Onder de Seventh Circle kun je, in het wereldbeeld dat de Werderbruders willen uitdragen, feitelijk de gehele wereldbevolking scharen. Hierin zijn namelijk alle buitenstaanders verzameld die niet van het bestaan der Werderbruders op de hoogte zijn. De hoogste graad die je binnen de vereniging kunt behalen is de Inner Circle. Zij zijn het enige besluitvormingsorgaan van de vereniging. De Second Circle mag wel ideeën en adviezen aandragen, maar alleen de Inner Circle leden hebben stemrecht. Het belangrijkste adviesorgaan van de Inner Circle en tevens uitvoerend orgaan van de vereniging is het bestuur. Op diverse plekken in dit Manifest wordt met betrekking tot elk van deze 7 cirkels nadere uitleg gegeven.

  Religie en spiritualiteit

  Op deze website staan op de pagina `Overig` een drietal artikelen  handelend over religie en spiritualiteit. Het betreft een artikel met als onderwerp "Het wel of niet bestaan van religie, spiritualiteit en andere dimensies", een artikel over "De tweestoffelijkheid" (ten aanzien van elk wezen en levend organisme) en een artikel met als titel "Een grootsere wereld". In alle drie stukken is voor een belangrijk deel onze visie terug te lezen met betrekking tot religie en spiritualiteit en onze beleving in deze. Een meer uitgebreide verhandeling in zake religie en spiritualiteit en de visie van de Werderbruders hieromtrent, staat vermeld in ons geheime verenigingsdossier "Historie, Heden en Toekomst van de vereniging Die Werderbrüder aus Groningen".

  Politiek-maatschappelijk statement van de vereniging “Die Werderbrüder aus Groningen”: hieronder volgt de visie zoals verwoord door de voorzitter en de vicevoorzitter ten aanzien van onderwerpen als politiek, cultuur, maatschappij, etc.

  algemeen en politiek

  Politiek zijn "Die Werderbrüder aus Groningen" niet links en niet rechts te vangen. Dit vinden we achterhaalde begrippen. In de oude termen `links` en `rechts` zijn in beide gevallen goede en duurzame aspecten terug te vinden, waar we ons als vereniging op voorstaan. In elk opzicht zijn we een sociaal, vooruitstrevend, democratisch Broederschap te noemen en willen we als Broederschap onze unieke verenigingsaspecten graag bewaken en bewaren. In diverse rituelen en uitingen van de vereniging zijn enigszins "Germaans-georiënteerde" elementen terug te vinden. Twee voorbeelden waaruit deze invloed blijkt, kunnen hier bij naam worden genoemd: regelmatige reizen naar "Die Heimat" (Duitsland), waaronder onze openbaar bekende voetbalreizen naar Bremen en de pelgrimstocht door Drenthe langs een eeuwenoud Germaans voetpad, met als einddoel de oude Germaanse offerplaats genaamd "De Bron". Diep in Drenthe, langs delen van dit oude oorspronkelijke voetpad, zal evenals op plaatsen diep in de provincies Groningen en Friesland en op oorspronkelijke plekken in Noord-West Duitsland, de honger naar een vrijheidsstrijd voor een onafhankelijke `Noordzeevrijstaat` of een herstelling van het oude Germaanse `Frisia` nog niet gestild zijn. Ook in onze sportieve, culturele, maatschappelijke en per gelegenheid politieke uitingen vragen we graag aandacht voor de goede oude Germaanse elementen en zien we deze bij voorkeur bewaard worden in onze maatschappij.

  multiculturele samenleving

  Multiculturele invloeden zijn niet verkeerd en kunnen zeker naast elkaar bestaan, maar we willen de oorspronkelijke elementen wel graag zo puur mogelijk houden en dus niet dat bijvoorbeeld de van oorsprong Germaanse waarden en invloeden waar wij als Werderbruders voor staan vervagen, of erger nog, geheel verdwijnen en daarmee voor de na ons komende generaties een vergeten erfgoed zijn! De Werderbruders geloven absoluut in integratie. Niet zo zeer in het feit dat de culturen in elkaar opgaan, waardoor allerlei oorspronkelijke elementen verloren gaan, maar meer in het gegeven dat verschillende culturen in zo puur mogelijke vorm vreedzaam naast elkaar kunnen existeren. Dat het daarbij soms tot beïnvloeding van elkaar en van diverse culturen komt, is een natuurlijk en onvermijdelijk gevolg. Dat het in Nederland de afgelopen 50 jaar behoorlijk uit de klauw is gelopen met de opvang en integratie van allochtonen, ligt volgens de visie van de Werderbruders vooral in het feit dat we veel te krampachtig hebben geprobeerd van verschillende culturen één te maken (de `Hollandse` cultuur). Daarbij komt dat Nederland als liberaal en tolerant land maar al te graag aan de buitenwereld het overgeïdealiseerde plaatje wilde laten zien van immigratie- c.q. opvangland en `kijk eens hoe tolerant wij zijn en wij hier allen tezamen met onze vrijheid kunnen omgaan`. Dit gegeven, gekoppeld aan een te groot geloof in de maakbaarheid van onze samenleving zonder daaraan regels en wetgeving te willen verbinden, heeft de zaak aardig uit de hand doen lopen en is hierdoor haar doel m.b.t. het verwezenlijken van integratie en verdraagzaamheid in onze maatschappij helaas ruimschoots voorbij geschoten. De uitkomst daarvan was een multi-culti ratjetoe, met daardoor vervaging van allerlei oorspronkelijke en even waardevolle en pure cultuursvormen en levensuitingen. Echter, mede door gebrek aan regel- en wetgeving zijn ook belangrijke waarden en normen enigszins uit ons gezichtsveld verloren gegaan! Nederland wilde te graag en zeker in veel te korte tijd, iedere minderheid laten integreren in de Nederlandse maatschappij, terwijl het volgens het Werderbrudersstandpunt juist ieders recht en daarbij een goed streven is dat iedere groepering zijn eigen identiteit in stand probeert te houden en daarvoor bij integratie in onze maatschappij ook de tijd wordt gegund. Ook de vanzelfsprekendheid dat iedereen zich daarbij moet conformeren aan de regels en wetten van het ingezeten land (o.a. het verplicht stellen tot leren spreken en schrijven van de ingezeten taal), is in ons land veel te lang uit het oog verloren! Het is pas van de laatste jaren dat immigranten vanuit de overheid min of meer `gedwongen` worden de Nederlandse taal machtig te zijn. Ook daar waar immigranten niet bij machte zijn c.q. niet het vermogen hebben zich de Nederlandse taal eigen te maken (met name allochtone vrouwen en oudere allochtone vrouwen èn mannen), kan de overheid een veel grotere stuwende rol spelen dan zij in het verleden heeft gedaan, in begeleiding en introductie van allochtone mensen binnen de Nederlandse maatschappij. Met de problemen die de voor een belangrijk deel mislukte integratie van minderheden in ons land hebben opgeleverd, worstelen momenteel alle bestaande politieke partijen!

  gezondheidszorg

  Zo worstelen ze in politiek Den Haag ook allemaal met de problemen in de gezondheidszorg en ouderenvoorzieningen. Hierin hebben we de laatste jaren veel teveel bezuinigd en zijn we hard op weg af te glijden naar een  vanuit economisch- en sociaal-welstandsopzicht beschouwd niveau van een B-land. Patiënten die een beroep doen op hun huisarts belanden in een urenlange telefonische wachtrij. Zo ook het langdurig moeten wachten alvorens een ziekenhuisopname kan geschieden, zijn vele mensen een doorn in het oog. Bezie daarnaast de situatie van onze oude medemens die in een verpleeghuis verblijft en niet de zorg krijgt die ze daar nodig heeft. Soms wordt er maar één- of tweewekelijks gedoucht en komt men maar éénmaal in de twee weken buiten. Wachtrijen om geplaatst te worden in een verpleeg- of verzorgingstehuis nemen ellenlange vormen aan. Met het oog op de toenemende vergrijzing in Nederland zal hier politiek gezien direct actie moeten worden ondernomen! Er dienen ons inziens veel meer arbeidsplaatsen gecreëerd te worden in de gezondheidszorg en oudedagvoorziening. Om het aantrekkelijker te maken in deze branche werkzaam te zijn, dienen ook de lonen navenant opgeschroeft te worden. De zware lichamelijke en geestelijke arbeid onder een soms veel te grote stress, rechtvaardigen deze eis zonder meer! Het vele geld dat hiervoor nodig is, halen ze daar in Den Haag maar uit al die onzinnige defensieuitgaven. Te beginnen, door ons nooit meer in te laten met deelname aan onzinnige kostenverslindende militaire acties als die in Afghanistan. Afghanistan heeft ons land klauwen vol geld gekost en was een puur Amerikaanse oorlog, waarin de Bush-lakei Balkenende ons heeft meegesleurd om de ellende van George W. te helpen verzachten. Dat er in Afghanistan Nederlandse slachtoffers zijn gevallen is in- en in-triest! Onze jongens en meiden hadden daar niets te zoeken en hadden daarvoor nooit ingezet mogen worden.

  beloftes aan Noord-Nederland (1) 

  Vele `Randstad-kabinetten` achter elkaar hebben ons Noorderlingen jarenlang een vette worst voorgehouden: We zouden in Noord-Nederland een ongekende opgang van de economie gaan meemaken door de aanleg van snelle infrastructuur vanuit de Randstad via de polders naar Noord-Nederland en dan verder Duitsland in, via Bremen en Hamburg. Er werd gesproken over een magneetzweefbaan of een andersoortig snelle treinverbinding. Toen puntje bij paaltje kwam trok Den Haag, zoals wel vaker bij gedane politieke beloftes in het verleden, schielijk haar keutel in en ging een groot deel van het geld naar het opheffen van verkeersknelpunten in het westen van het land. Op voorspraak van het U.S.A.-marionetten kabinet Balkenende is er een veelvoud van het geld dat Noord-Nederland een enorme economische boost had kunnen geven naar onze militaire aanwezigheid in Afghanistan gegaan. Eerlijkheidshalve dient hier vermeld te worden dat de economische ontsluiting van Noord-Nederland middels snelle infrastructuur eigenlijk al definitief werd afgeblazen in de nadagen van het paarse kabinet onder leiding van toenmalig PvdA-coryfee Wim Kok. Deze door zichzelf-uitgeroepen vriend van de Noorderlijke Arbeider, die menigmaal heeft gezegd dat hij het alleen al tegenover zijn uit het Groningse Hoogezand afkomstige vrouw Rita, niet kon waarmaken om de Noorderlingen deze geweldige opgang in de vaart der volkeren te onthouden, heeft ons Noorderlingen feitelijk zwaar bedrogen met het weer intrekken van dit reeds toegezegde project. Met betrekking tot de bodemloze put uitgaven van defensie, zijn er behalve in Afghanistan nog veel meer zinloze en peperdure uitgaven door dit ministerie en deze industrie gedaan, die we beter hadden kunnen besteden aan de gezondheidszorg, het onderwijs, de economische verbetering van Noord-Nederland en zeker ook aan vermindering van de werkloosheid in deze regio. Daarnaast had ook de uitbreiding van meer `blauw` op straat zeker een forse injectie verdiend. Met betrekking tot laatstgenoemd facet, wordt 2 alinea`s na deze dieper ingegaan op dit onderwerp.

  beloftes aan Noord-Nederland (2) 

  Ander voorbeeld van een gemiste economische kans voor Noord-Nederland is de spreidingsoperatie van het toenmalige staatsbedrijf der PTT, waarbij het hoofdkantoor met al haar banen eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd verhuist van Den Haag naar Groningen. Inmiddels is dat project geheel en al uitgekleed en zijn vrijwel alle banen terug naar Den Haag. Alle als economische impulsen bedoelde stimulantia voor het Noorden, hebben helemaal niets opgeleverd! Vaak is het Noorden een worst voorgehouden, waarna de regering zich als het er echt op aankwam, schielijk terugtrok in haar Haagse burcht. Het lijkt er eerder op dat de Randstad het Noorden puur als een wingewest ziet en dat we hier in Noord-Nederland al jaren worden gekoloniseerd door die, zoals het hier vaak wordt gevoeld, “groot- en goed gebekte lui” uit `Het Wilde Westen` van Nederland. Veel bronnen die de Nederlandse Staatskas spekken (denk o.a. aan de aardgaswinning!) komen uit het Noorden des lands, maar als puntje bij paaltje komt zien we daarvan te weinig in de noordelijke regio terugvloeien en kan er bijvoorbeeld geen snelle spoorverbinding vanuit de Randstad via Groningen naar Noord-Duitsland worden gerealiseerd. Nog een voorbeeld van ongelijke verdeeldheid tussen het Westen en Noorden van het land: de stad Amsterdam is 3,5 keer zo groot als de stad Groningen, maar Amsterdam heeft 11 keer zoveel ambtenaren als Groningen! Waarop is in vredesnaam deze ongelijkheid te rechtvaardigen? Er wordt vaak wat lacherig om gedaan en het concept wordt door een enkele regionale politieke partij wel eens cynisch gebruikt, maar een `Onafhankelijke Noordzee Vrijstaat` zou een serieuze oplossing kunnen zijn om van het door Noorderlingen vaak als zodanig beleefde juk van de Randstad verlost te worden. We zouden met het aardgas als bodemschat kunnen uitgroeien tot een soort `Koeweit aan de Noordzee`. Aansluiting met het noordwesten van Duitsland tot één onafhankelijk opererende regio zou te overwegen zijn, temeer daar Noord-West Duitsland net als Noord-Oost Nederland, te maken heeft met dezelfde problematiek en ook niet vooraan staat bij de verdeling van overheidsgelden en projecten. De oprichting enige jaren terug van de Stichting Eems-Dollard Regio, is een goede aanzet geweest, alleen zouden de zelfstandige bevoegdheden en de gebiedsgrootte van de Eems-Dollard Regio in deze kunnen worden uitgebreid. Ook van oudsher hebben de regio`s aan weerszijde van de grens al veel met elkaar te maken. Zoals in dit Manifest beschreven in het hoofdstuk `Geschiedenis`, vind je de kleuren groen en wit terug op oude landkaarten, als zijnde de oorspronkelijke kleuren van de oude Saksische streek rond de Noordzee, die zich uitstrekte van Friesland, via Groningen en Drenthe, tot diep in Noord-West Duitsland. Feitelijk liepen de grenzen van deze oude geografische eenheid door tot in delen van Zuid-Denemarken. Over en weer was er in vroeger eeuwen reeds veel handelsverkeer in dit gebied. Tevens waren er veel gelijksoortige gebruiken en riten en is het ook vanuit die hoedanigheid bezien vreemd dat er landsgrenzen dwars door dit mooie gebied lopen.

  strafrecht

  Door onze vele buitenlandse voetbalreizen zijn we tot de conclusie gekomen dat er meer `blauw` op straat moet komen en het `lik op stuk` beleid veel steviger in onze maatschappij dient te worden ingevoerd, ten gevolge van de in meerdere opzichten afgelopen veertig/vijftig jaar in ons land te ver doorgeschoten gedoogcultuur. De strafmaat is in Nederland te laag, straffen zijn te weinig gerelateerd aan de begane misdaad, door bureaucratie en poldermodel duurt het veel te lang voordat straffen daadwerkelijk in gang worden gezet en cellen zitten vol, waardoor daders van kleinere vergrijpen veelal `s avonds reeds weer op straat staan. Mede hierdoor is er in ons land te weinig respect voor het gezag, maar heerst er ook een zekere respectloosheid ten aanzien van normen en waarden in het algemeen. In een land als Duitsland kun je een zich verdacht gedragend persoon, een vandaal en sowieso ieder persoon die de wet overtreedt, als politieambtenaar in functie zonder vorm van proces een dag en nacht opsluiten in de cel en hoef je als agent bij een door jou gebruikte wapenstok, laat staan pistool(!), niet "tig" formulieren in te vullen om te verklaren waarom je het probleem niet met praten kon verhelpen. Een waar `lik op stuk beleid` dus, waar Nederland nog een puntje aan zuigen kan! Indien je wederom Duitsland als voorbeeld neemt, zie je daar de supportersgroepen van beide tegen elkaar spelende voetbalclubs door elkaar heen naar het stadion lopen. Na afloop en ongeacht de uitslag van de wedstrijd, wordt er door de verschillende supportersgroepen vaak gezamenlijk een biertje gedronken. Dit fenomeen is in Nederland helaas volstrekt ondenkbaar!

  voedselbank

  Een ander typisch kenmerk, ontsproten aan de huidige Nederlandse maatschappij en cultuur dat we hier niet onbesproken willen laten, is het fenomeen van de voedselbanken. Naar onze mening is het zeer triest te noemen dat dit idee door vrijwilligers èn bekende Nederlanders met teveel geld op de bank, opgezet en nader uitgewerkt moest worden. Hier had allang een sociale taak voor de overheid moeten liggen! Net zoals ons inziens de vrije marktwerking van o.a. de Telecom- en Postbedrijven, maar ook die van de Nederlandse Spoorwegen en de vrije marktwerking in de gezondheidszorg, snel dienen te worden teruggedraaid. Wij vinden dit typisch taken voor de overheid.

  kapitalisme en scholing

  Waar we ook graag iets over willen melden is het systeem van westers kapitalisme op Amerikaanse leest geschoeid, waarin zelfverrijking vaak de drijfveer vormt van materialistisch gedrag. Dit maatschappelijk systeem wordt door de Werderbruders afgewezen. Veel meer dient juist je arbeiderspotentieel gezien te worden als een krachtig kapitaal, dat op juiste wijze opgeleid en gewaardeerd moet worden. Hierbij vinden de Werderbruders het normaal en natuurlijk dat eerst werkloze arbeiders met de Nederlandse nationaliteit aan werk worden geholpen, voordat men kijkt naar de mogelijkheid goedkopere arbeidskrachten van ver te halen. Veel waarde wordt door ons gehecht aan de noodzakelijke scholing in vakmanschap, maar ook aan het bijbrengen en hanteren van waarden en normen in het onderwijs en hieraan gekoppeld uiteraard ook de opvoeding. De vele vormen van respectloosheid die momenteel onze maatschappij negatief beïnvloeden, kunnen mede hierdoor voor een belangrijk deel worden teruggedrongen. Het is in onze visie dan ook ondenkbaar dat er bezuinigd wordt op onderwijs, bijscholing en diverse specialistische opleidingen, maar ook op zaken als bijvoorbeeld buitenschoolse opvang.

  belastingen

  Het politiek inzicht van de Werderbruders is voor een belangrijk deel gebaseerd op het sociale principe dat `de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen`. Uiteraard dient dit niet te geschieden op basis van belastingafdracht van idioot hoge percentages voor de rijksten onder ons, maar naar redelijke mate van verhouding gebaseerd op verschil in inkomsten. We streven daarbij zelfs naar het constant zoeken naar mogelijkheden van belastingverlaging, want belastingverhoging leidt alleen maar tot een vlucht naar het buitenland van onze kapitaalkrachtigen en daarbij hun kapitaal en investeringen. Het streven naar een eerlijker verdeling van de welvaart en daarbij tegelijkertijd naar belastingverlaging, wordt echt optioneel als we de reeds eerder gememoreerde gigantische uitgaven op het gebied van Defensie voor een aanzienlijk deel weten terug te dringen.

  ontwikkelingshulp

  Ook het dweilen met de kraan open in zake geld voor ontwikkelingshulp, dient veel efficiënter aangepakt te worden. Ons advies is alleen geld te stoppen in vooraf goed opgezette, concrete ontwikkelingshulp, waarbij zeker is dat de geldstromen bij de juiste mensen c.q. projecten terecht komen. Indien we de mensen ter plekke zoveel mogelijk kunnen helpen en ze daar dus laten meewerken aan de opbouw van hun land, zul je in Nederland eveneens een stuk minder tegen de problematiek van de immigratiepolitiek aanlopen. Let wel: wij pleiten dus niet voor het stopzetten van alle ontwikkelingshulp, maar voor een veel gerichter beleid op vooraf goed onderzochte plannen en projecten. Uiteraard dient daarnaast het doneren van geld en goederen aan landen en gebieden die getroffen zijn door grote natuurrampen ten alle tijden door te gaan!

  samenvatting en toekomstdoel

  De Werderbruders willen het anders doen. Wij zien in zowel delen van wat vroeger links werd genoemd, als in delen van wat de naam had rechtse invloeden te betreffen, in samenhang met nieuwe inzichten, de weg die we voor de toekomst moeten bewandelen. Onze diepste wens is het om, weliswaar met de hand op de rem, ooit uit te groeien tot een brede cultureel, maatschappelijk, en waar nodig ook politiek en religieus gezien, universeel geïnspireerde beweging, die eerder genoemde nieuwe wegen en inzichten en de op diverse plekken op deze website geuite normen en waarden wil uitdragen naar haar medemens. Uiteraard moeten we daarbij de sportieve en kameraadschappelijke elementen als een vrienden- en fanclub zijnde niet uit het oog verliezen. Immers, de liefde voor de edele voetbalsport en de hieruit voortgevloeide onderlinge kameraadschap, was de basis die ons als vriendenclub en inmiddels tot een vereniging uitgegroeid, ooit bij elkaar heeft gebracht. Vanwege de Noord-Nederlandse afkomst van de Werderbruders willen we de oude Germaanse `roots` en gebruiken van deze streek graag bewaken en bewaren voor het nageslacht en koppelen aan voornoemde diepste wens. Dit moet echter niet verward worden met links of rechts extremistisch politiek activisme, want daar distantiëren we ons van! Links en rechts extremistisch politiek activisme is in het verleden te vaak gepaard gegaan met geweld en sluit veel denkbeelden van `andersdenkenden` uit. Wij willen daarentegen de dialoog met `andersdenkenden` altijd open houden en onze normen, waarden en doelstellingen op een vreedzame wijze bewaken, bewaren en nastreven. Zo beschouwd kan men ons dus zien als een compleet nieuwe beweging en na-strevers van een dito politiek- maatschappelijke richting.

  Extra toelichting en diversen

  In dit voor een ieder toegankelijk en via de Kamer van Koophandel en internet opvraagbare document staat beschreven een overzicht van opbouw en structuur van de vereniging, evenals het manifest en reglement waarop de vereniging is gefundeerd. Deze opbouw en structuur van de vereniging is te beschouwen als een cirkel in cirkels. Zoals een cirkel die ontstaat als je een steentje in het water gooit en er steeds grotere kringen ontstaan. Het betreft een `Loge-achtige` opbouw, zoals ook wel bekend uit de Vrijmetselarij. Eveneens hebben wij net als de Vrijmetselaars en andere Genootschappen en Broederschappen een `cultuurbewaker` die, het woord zegt het al, de unieke sfeer en cultuur en andere authentieke aspecten van de vereniging der Werderbruders namens het bestuur nauwgezet in de gaten houdt en bewaakt.

  De Werderbruders hebben hun wereldbeeld gevangen in 7 cirkels. Toegang tot de eerste 2, voor de buitenwereld geheime cirkels (Inner Circle en Second Circle), moet je verdienen. Het betreft hiërarchische gradaties van de vereniging, die alleen toegankelijk zijn via ballotage van de leden der Inner Circle. Ook de Third Circle is een niet openbaar toegankelijke cirkel. Het betreft hier weliswaar geen geheime Circle, maar ook hier moet je toetreding tot deze cirkel min of meer moet verdienen. Alle Bruders bevinden zich in de Inner Circle, alle Kameraden zitten in de Second Circle en alle Vrienden worden vermeld in de Third Circle. Gezamenlijk vormen zij de `Werderbruders`.

  Sympathisant (Fourth Circle), Bekende (Fifth Circle), Kennis (Sixth Circle) of Buitenstaander (Seventh Circle) kan iedereen zijn. Alleen de eerste 2 cirkels zijn geheime, dus niet openbare kringen der Werderbruders. Dit zie je ook terug in de specifieke activiteiten en evenementen die alleen toegankelijk zijn voor de leden der Inner Circle en Second Circle. De wijze van ballotage en de hierbij gehanteerde stemverhoudingen t.b.v. toelating tot deze 2 geheime Circles worden op verschillende plekken in dit Manifest uitgelegd. De Third Circle is zoals gememoreerd geen geheime cirkel maar is ook geen openbaar toegankelijke cirkel, het vormt een soort van `buffer` tussen de (openbare) maatschappij en ons (besloten) Broederschap. Een enkel Inner Circle lid kan een persoon voordragen voor toetreding tot de Third Circle. Is er geen binding met een Inner Circle lid, dan is toetreding tot de Third Circle niet mogelijk. Hiermee wordt voorkomen dat er zich personen in de Third Circle bevinden die bij geen enkel Inner Circle lid bekend zijn.

  Let wel: het beleid van de vereniging wordt ten alle tijde bepaald, verwoord en uitgevoerd door alle Inner Circle leden tezamen, zijnde het bestuur, met Bart de Glint als voorzitter en webmaster, Hans Tepper als vice-voorzitter en cultuurbewaker, Age Spaan als penningmeester, Pieter Tepper als secretaris, Han Vos als coördinator muzikale- en culturele activiteiten, Rogier Achterhof als coördinator sportieve activiteiten, Hans Meijer als algemeen bestuurslid en Marcel Kempes als algemeen bestuurslid.

  In feite is de wijze van opbouw van de Werderbruders organisatie voor alle Inner Circle leden dus een hele mooie manier om hun complete vriendenkring in te verwerken. Hoe hoger je in de organisatie komt, hoe nauwer verwant de vriendschap is! Althans bemeten naar Werderbruders maatstaven. Tevens is de maatstaf per cirkel, dat elke cirkel die dichter bij de Inner Circle gelegen is, meer aan evenementen van de Werderbruders organisatie deelneemt dan de cirkel daaronder. Per cirkel maakt het niet uit op welke plaats je vermeld staat, er is namelijk geen onderverdeling binnen iedere afzonderlijke cirkel.

  Om de in de loop van zovele jaren ontstane unieke cultuur en gedachtegoed van de Werderbruders te bewaren en bewaken, is het niet zomaar mogelijk om mee te doen aan alle evenementen/activiteiten die onze vereniging organiseert. Zoals eerder op deze pagina in dit Manifest vermeld, wordt bij de regels en voorwaarden omschreven welke evenementen/activiteiten voor welke cirkel(s) toegankelijk zijn.

  Met het overgaan van de ene cirkel naar de andere, wordt binnen de vereniging uiterst zorgvuldig omgegaan. Hoe bevorderingen van de ene cirkel naar de andere cirkel in zijn werk gaan, staat in dit Manifest beschreven per genoemde cirkel en in het hoofdstuk regelgeving. Indien een Inner Circle lid, om welke reden ook, uit de gratie raakt bij de overige Inner Circle leden, kan degradatie volgen naar een door alle overige Inner Circle leden gezamenlijk te bepalen cirkel. Als dit voor Inner Circle lid geldt, is dit vanzelfsprekend ook geldend voor personen uit alle andere cirkels. Ook dan is de Inner Circle de enige cirkel die bij unanimiteit over degradatie beslist. 

  Met de overgang van Third Circle naar Second Circle treed je binnen in de geheime kringen der Werderbruders. Dit gaat niet zomaar. Hiervoor moet je regelmatig mee doen aan diverse activiteiten van onze vereniging en goed in de groep liggen. De grootste, moeilijkste en zeker langstdurende stap binnen de vereniging is de ultieme overgang van Second Circle naar Inner Circle. Hiermee bereik je de hoogste gradatie binnen de vereniging en wordt je mede-beslissingsbevoegd. Daar de enige macht binnen de vereniging "Die Werderbrüder aus Groningen" in de Inner Circle ligt, brengt dit je dus in een directe machtspositie. Mede daarom zal zo`n bevordering zeker niet over één nacht ijs gaan. Deze procedure neemt behoorlijk veel tijd in beslag, vereist extra nauwkeurigheid en kan alleen geschieden op unanieme voorspraak van de voltallige Inner Circle!

  Organisatie, Manifest en Reglement van de vereniging "Die Werderbrüder aus Groningen" is een openbaar document en voor iedereen opvraagbaar via het bestuur van onze vereniging en via Kamer van Koophandel en internet. Naast dit document bestaan er, zoals eerder in dit Manifest gemeld, documenten m.b.t. "Die Werderbrüder Juniorclub" (betreft ook een openbaar en voor iedereen inzichtelijk document, vermeld op deze website op de pagina "Juniorclub") en het in dit Manifest genoemde document "Historie, Heden en Toekomst van de vereniging Die Werderbrüder aus Groningen". Dit laatste document is een geheim document en is gemarkeerd als één niveau boven Top Geheim. De inhoud van dit laatste document is alleen bekend aan de Inner Circle. Pas bij een eventuele bestuursmutatie mag deze geheime kennis worden overgedragen. Op de pagina "Colofon" van deze website staan fracties tekst afkomstig uit dit geheime document en zijn op deze wijze dus prijsgegeven aan de openbaarheid. Ook de pagina "Overig" geeft via verschillende artikelen nadere toelichting op de meer geheime aspecten van onze vereniging c.q. ons Broederschap. Artikelen op de pagina "Overig" zijn deels afkomstig uit het geheime document "Historie, Heden en Toekomst van de vereniging Die Werderbrüder aus Groningen".

  De stevige onderlinge band van de vereniging blijkt ook uit de "Werderbruders Familiedag" die om de paar jaar wordt georganiseerd en tevens te beschouwen is als de traditionele verenigingsdag voor alle bestuursleden, vaste leden, leden en aspirant-leden van onze vereniging. Alle mensen uit de Inner Circle, Second Circle en Third Circle zijn dan welkom en komen met hun partners en kinderen (en eventuele kleinkinderen) middels een gezellig samenzijn bijeen. De Werderbruders Juniorclub neemt hieraan vanzelfsprekend ook deel, aangezien zij kinderen dan wel kleinkinderen zijn van de leden der Inner Circle, Second Circle en Third Circle. Er wordt op zo`n dag gegeten en een gezamenlijke activiteit ondernomen (bijvoorbeeld bowlen). 

  N.b.1: Voor overige familieleden van Inner Circle leden geldt een aparte vermelding in onze organisatie-opbouw! Uiteraard liggen onze familieleden ons na aan het hart en zouden ze wat dat betreft bij een ieder van ons in de Inner Circle staan. Echter, aangezien de meeste familieleden van Inner Circle leden niet of nauwelijks aan evenementen van onze organisatie deelnemen, staan ze vermeld in de Third Circle. Deze cirkel is niet openbaar toegankelijk maar wel de hoogst haalbare, niet geheime cirkel van onze vereniging. Elk familielid van ieder Inner Circle lid zit dus in de Third Circle, ook al worden ze niet bij naam genoemd in dit document op onze website! In de Third Circle worden in dit Manifest immers alleen de Vrienden vermeld.

  N.b.2: Voor de partners van Inner Circle, Second Circle en Third Circle leden is een speciale, ludiek bedoelde pagina op onze website ingericht, onder de naam "Werdersisters".